Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-24

RK-02-2012-24.doc  RK-02-2012-24pr01.doc  RK-02-2012-24pr02.doc  RK-02-2012-24pr03.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-02-2012-24
NázevZpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
Zpracoval L. Vávrová, B. Švíková, M. Křížek
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady kraje 1029/23/2007/RK ze dne 24. 7. 2007 bylo odboru životního prostředí uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o EIA ).
Současně bylo odboru životního prostředí uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako účastníka řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o IPPC ).
V obou případech bylo odboru životního prostředí uloženo podávat o činnosti zprávy radě kraje. Text usnesení je v příloze č. 3 materiálu RK-02-2012-24.
Návrh řešení Posuzování vlivů na životní prostředí (dle zákona o EIA)
Podle zákona o EIA zajišťoval odbor životního prostředí v období červenec - prosinec 2011 úkoly kraje v samostatné působnosti u procesů posuzování záměrů vedených Ministerstvem životního prostředí. Jednalo se o dva záměry, které jsou včetně jejich současné fáze posuzování uvedeny v příloze č. 1 materiálu RK-02-2012-24. O procesu posuzování těchto záměrů byli odborem elektronicky informováni resortní radní a vedoucí ostatních odborů.
Jako příslušným úřadem byly odborem životního prostředí ve sledovaném období zajišťovány činnosti dle zákona o EIA u 53 záměrů (z toho bylo 11 záměrů podlimitních). Z předložených záměrů se nejčetněji vyskytovala výstavba a rekonstrukce komunikací a parkovišť a výstavba zemědělských bioplynových stanic. Proces posuzování byl odborem zajišťován jak v přenesené působnosti, tak na základě výše zmíněného usnesení i v samostatné působnosti. Detailní přehled posuzovaných záměrů je uvedený v informačním systému na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/eia/info.php?id=VYS. V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a všechny procesní písemnosti. Dvacet osm zjišťovacích řízení bylo odborem životního prostředí ukončeno (dle § 7 zákona o EIA) s tím, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování. Dva procesy posuzování byly vedeny odborem životního prostředí v celém rozsahu a ukončeny souhlasným stanoviskem. Sedm procesů bylo ukončeno na žádost investora, ostatní (s výjimkou podlimitních záměrů) v současné době dále probíhají. Dle charakteru posuzovaného záměru jsou odborem životního prostředí v rámci samostatné působnosti kontaktovány příslušné odbory s žádostí o vyjádření k záměru.
Za hodnocené období nebyl Radě kraje předložen odborem životního prostředí žádný záměr jako regionálně významný.
V uvedeném období byly též posuzovány koncepce a územní plány z hlediska vlivu na životní prostředí. Jednalo se o dvě koncepce a šedesát pět návrhů zadání územních plánů. Posuzované koncepce jsou uvedeny v informačním systému na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod kódem MZP118K, MZP110K a územní plány na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/info.php?id=VYSP. Za hodnocené období nebyly odborem životního prostředí vyhodnoceny žádné posuzované územní plány a koncepce jako regionálně významné nebo rozporné.

Integrovaná prevence (IPPC)
Podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC), bylo v období červenec - prosinec 2011 odborem životního prostředí vedeno celkem 39 správních řízení, kde byl Kraj Vysočina dotčeným územně samosprávným celkem. Z toho se jednalo ve 38 případech o změnu nepodstatnou a pouze jedno řízení se zabývalo vydáním nového integrovaného povolení (IP). Nepodstatnou změnou se řeší zejména aktuální změny v provozu zařízení, podstatnou změnou navyšování kapacit (přehled je v příloze č. 2 materiálu RK-02-2012-24).
Detailní přehled posuzovaných zařízení je uvedený v informačním systému na internetu na adrese http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf. V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a zákonem stanovené procesní písemnosti včetně rozhodnutí.
O podstatných záměrech jsou v rámci samostatné působnosti vždy předem elektronicky informováni kontaktní pracovníci dotčených odborů (zejména lesního a vodního hospodářství a zemědělství, regionálního rozvoje a majetkového) na zhodnocení, zda uvedený záměr není v rozporu s programy rozvoje kraje. Žádný záměr se neukázal natolik regionálně závažný či problematický, aby jej bylo zapotřebí předkládat radě kraje k rozhodnutí o dalším postupu v samostatné působnosti.

Odbor životního prostředí navrhuje, aby rada vzala tuto zprávu na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz