Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-28

RK-02-2012-28.doc  RK-02-2012-28pr01.doc  RK-02-2012-28pr02.doc  RK-02-2012-28pr03.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-02-2012-28
NázevVýzva č. 6/2012 - zemědělské akce
Zpracoval O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyhlášení Výzvy č. 6/2012, která podpoří agrární sektor na Vysočině.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (dále jen Zásady ) dne 20. 6. 2006 usnesením č. 0296/04/2006/ZK. Dalším nezbytným krokem bylo posouzení výše zmiňovaných materiálů útvary Evropské komise. V návaznosti na právo EU (notifikační procedura) Evropská komise ukončila schvalovací proceduru dne 24. 7. 2007 rozhodnutím o slučitelnosti nové veřejné podpory Kraje Vysočina se společným trhem. Zastupitelstvo kraje schválilo dne 18. 9. 2007 notifikované Zásady č. 13/2007 usnesením č. 0348/05/2007/ZK, a upraveny Dodatkem č. 1, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 13. 5. 2008 usnesením č. 0198/03/2008/ZK a upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 27. 1. 2009 usnesením č. 0052/01/2009/ZK.
Během přípravy Zásad odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen OLVHZ ) vycházel ze skutečnosti, že agrární sektor je třeba přiblížit široké veřejnosti.
Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, v kapitole Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj jsou zahrnuty mimo jiné prostředky na podporu agrárního sektoru ve výši 950 tis. Kč. Z tohoto důvodu navrhuje OLVHZ vyhlásit Výzvu č. 6/2012 - zemědělské akce dle materiálu RK-02-2012-28, př. 1.
Návrh řešení OLVHZ navrhuje radě kraje podpořit zemědělské akce v agrárním sektoru.
Z tohoto důvodu doporučuje Radě Kraje Vysočina vyhlásit Výzvu č. 6/2012 dle materiálu
RK-02-2012-28, př. 1.
Doručené žádosti budou otevřeny a hodnoceny komisí dle kritérií uvedených ve výzvě a podrobněji rozpracovaných v materiálu RK-02-2012-28, př. 3 (neveřejná příloha). Návrh členů hodnotitelské komise je uveden v materiálu RK-02-2012-28, př. 2 (neveřejná příloha).
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, v kapitole Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj je schválena částka 1 150 tis. Kč, ve které jsou zahrnuty mimo jiné také prostředky na podporu agrárního sektoru na Vysočině dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, záměr a).
Návrh Výzvy č. 6/2012 - zemědělské akce byl konzultován s členem rady kraje pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství Ing. Josefem Matějkem.
Návrh usneseníRada kraje
vyhlašuje
Výzvu č. 6/2012 - zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období
2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 13/07 ve znění Dodatku č. 1 a 2 pro opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, záměr a) dle materiálu RK-02-2012-28, př. 1;
jmenuje
hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-02-2012-28, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 30. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz