Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-14

RK-02-2012-14.doc  RK-02-2012-14pr01.pdf  RK-02-2012-14pr02.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-02-2012-14
NázevStanovisko Kraje Vysočina k rozšíření sítě TEN-T
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel prostřednictvím Kanceláře Asociace Krajů ČR žádost hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (RK-02-2012-14,př.1) k sestavení seznamu požadavků na doplnění Transevropské dopravní sítě TEN-T (Trans European Network - Transport) o významné silniční a železniční tahy přeshraničního významu s výhledem do roku 2050.
Cílem budování TEN-T je integrace sítí pozemní, námořní a letecké dopravní infrastruktury v rámci Evropské unie za účelem zvyšování její kvality za ekonomicky přijatelných podmínek ve prospěch jejích uživatelů. Ke spolufinancování rozvoje sítě TEN-T přispívá i několika nástroji (např. Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj, půjčky a záruky Evropské investiční banky) Evropská unie.
V současné době se na území Kraje Vysočina vyskytuje pouze jeden silniční (dálnice D1)
a jeden železniční tah (tratě 230 a 250: Praha - Kolín - Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou - Křižanov - Brno) zařazený do sítě TEN-T.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje navrhnout zařazení komunikace I/38 (E59) do sítě TEN-T. Modernizace této komunikace dle záměrů Ředitelství silnic a dálnic ČR (RK-02-2012-14,př.2) napomůže k odklonu tranzitní dopravy z intravilánů obcí. Komunikace I/38 je nedílnou součástí Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Intenzita dopravy dle sčítání v roce 2010 v úseku Golčův Jeníkov - Havlíčkův Brod se pohybuje v rozsahu 5 - 7 tis. vozidel denně a v úseku Jihlava - Moravské Budějovice v rozsahu 3,8 - 7,7 tis. vozidel denně.
StanoviskaOdbor územního plánování a stavebního řádu doporučuje zařazení silnice I/38 do sítě
TEN-T.
Odbor regionálního rozvoje s návrhem souhlasí. Silnice I/38, která tvoří propojovací komunikaci mezi dálnicí D1 a Rakouskem, je po dálnici D1 nejdůležitější dopravní tepnou
a zároveň jednou z nejfrekventovanšjích komunikací v kraji.
Její zkapacitnění může mít pozitivní dopad na podnikatelské subjekty působící v kraji,
a to zásluhou lepšího a rychlejšího dopravního napojení na sousední kraje
a Rakousko. Rovněž je předpokládán nezanedbatelný dopad na obce a města ležící na komunikaci prostřednictvím budování nových obchvatů.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-02-2012-14, př. 1;
navrhuje
zařadit komunikaci I/38 do sítě TEN-T.
Odpovědnost ODSH
Termín 11. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz