Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-34

RK-02-2012-34.doc  RK-02-2012-34pr01.xls  RK-02-2012-34pr02.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-02-2012-34
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 7/2011 dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0550/07/2011/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012. V Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 950 000 Kč na Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (PŘÍLOHA Š2). V roce 2012 budou okresní a krajská kola soutěží a přehlídek MŠMT realizovat organizace uvedené v příloze 1 tohoto materiálu. Jedná se
o 21 organizací, z nichž 4 zřizuje Kraj Vysočina, 16 zřizují obce a jedna je neziskovou organizací.
Těmto organizacím navrhujeme přidělit dotaci v celkové výši 885 000 Kč dle materiálu RK-02-2012-34, př. 1. Zbytek prostředků (65 000 Kč) zůstává prozatím v rozpočtu kraje - kapitole Školství, mládeže a sportu pro případnou podporu účastníků z našeho kraje na mezinárodních soutěžích navazujících na ústřední kola soutěží MŠMT (příspěvek na ubytování, stravu, dopravu apod.) a na zajištění krajských kol soutěží v cizích jazycích, které v některých jazycích probíhají, z důvodu nižší účasti žáků, ve spolupráci s ostatními kraji.
Dotaci, kterou na tyto soutěže poskytuje MŠMT, by měl kraj obdržet v prvním čtvrtletí roku 2012. Její výše zatím není známa.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT z vlastních prostředků rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Školství, mládeže a sportu dle tabulky 1 materiálu RK-02-2012-34, př. 1. Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
OŠMS zároveň navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 2 materiálu RK-02-2012-34, př. 1.
Dále OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit poskytnutí dotace Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR dle tabulky 3 materiálu RK-02-2012-34, př. 1 (dotace pro tuto organizaci překročila částku 200 000 Kč).
StanoviskaOdbor informatiky - dotace byly zaevidovány v systému eDotace - ID O00256 a O00257.

Ekonomický odbor - nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce je uvažováno na Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (ÚZ 00031) s částkou 950 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 513 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu
RK-02-2012-34, př. 1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-02-2012-34, př. 2;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-02-2012-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČ 70925186 ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu RK-02-2012-34, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz