Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-15

RK-02-2012-15.doc  RK-02-2012-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-02-2012-15
NázevPracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad Kraje Vysočina užívá v bývalém objektu okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou nebytové prostory pro zabezpečení výkonu činností přenesené působnosti (odbor ekonomický, odbor kontroly a odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství). Nebytové prostory jsou užívány od 1.1.2007 dle smlouvy o nájmu, která byla schválena usnesením č. 1363/28/2006/RK, ve znění dodatku č. 1 schváleném usnesením č. 0248/08/2007/RK, ve znění dodatku č. 2 schváleném usnesením č. 1154/25/2007/RK, ve znění dodatku č. 3 schváleném usnesením č. 1600/34/2009/RK a ve znění dodatku č. 4 schválené usnesením č. 1886/39/2010/RK.
Úřad práce předložil 21. listopadu 2011 návrh dodatku č. 5 s účinností od 1. ledna 2012, ve kterém se snížila výměra společných prostor o 0,4 m2 a v návaznosti na to došlo ke snížení nájemného. Tento dodatek byl projednán a schválen usnesením č. 2009/40/2011/RK dne 6.12.2011. Ze strany pronajímatele však nebyl dodatek podepsán a jako důvody sdělil:
1) Úřadem práce tento dodatek nebyl podepsaný z důvodu změny osoby jednajícího. Nově bude dodatky podepisovat generální ředitel ÚP.
2) Od 1. 1. 2012 dochází k nařízené změně při výpočtu plateb za poskytované služby; nově budou položky za el. energii, vodné, stočné a srážkové vody, vývoz a likvidace TDO a tříděného odpadu počítat dle počtu osob umístěných nájemcem v pronajatých prostorách k počtu osob umístěných celkem v budově. Výpočet u ostatních služeb se nemění, vychází se z užívané plochy k celkové ploše budovy.
Dne 26. prosince 2011 došlo v budově k vodovodní havárii, v jejíž důsledku je zcela nevhodná k užívání jedna z kanceláří pracoviště krajského úřadu (místnost č. 364). Na základě dohody je tato místnost vyjmuta z nájemní smlouvy a nájemné sníženo o částku 11 662 Kč,- za čtvrtletí. Ostatní kanceláře zůstaly nepoškozeny.
Vzhledem k uvedeným důvodům úřad práce předložil nový text dodatku č. 5.
Návrh řešení Oddělení hospodářské správy navrhuje zrušit usnesení č. 2009/40/2011/RK dne 6.12.2011 a uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku podle materiálu RK-02-2012-15,př1.
Rozhodování o uzavírání nájemních smluv je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
usnesení č. 2009/40/2011/RK ze dne 6. 12. 2011;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-02-2012-15, př. 1.
Odpovědnost oddHS
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz