Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-16

RK-02-2012-16.doc  RK-02-2012-16pr01.xls  RK-02-2012-16pr02.xls
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-02-2012-16
NázevPovýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2011
Zpracoval J. Kopecká, M. Palán
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1996/40/2011/RK pověřila rada kraje Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 13. 12. 2011 do 31. 12. 2011 s tím, že radě kraje bude v měsíci lednu 2012 předložen přehled o použití poskytnutých dotací.
Ekonomický odbor obdržel v období od 13. 12. 2011 do 31. 12. 2011 tyto účelově určené prostředky:
1. Splátka půjčky od Základní školy a Praktické školy Chotěboř
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0496/06/2010/ZK půjčku ve výši 300 000 Kč Základní škole a Praktické škole Chotěboř na realizaci projektu v rámci OP VK Projektová podpora v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř . Na základě uzavřené smlouvy o půjčce byla dne 14. 12. 2011 vrácena 1. splátka půjčky od Základní školy a Praktické školy Chotěboř ve výši 100 000 Kč.
2. Splátka půjčky od Vysočina Tourism
Dne 23. 12. 2011 byly na účet Kraje Vysočina připsány finanční prostředky od Vysočina Tourism ve výši 1 729 347,84 Kč. Jedná se splátku půjčky na základě uzavřené smlouvy o půjčce na realizaci projektu v rámci ROP JV Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 . Půjčka byla schválena v Zastupitelstvu Kraje Vysočina usnesením č. 0233/03/2010/ZK.
3. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
Dne 21.12. 2011 byly na účet Kraje Vysočina připsány finanční prostředky ve výši 26 346,73 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje Vysočina Education Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých (ÚZ 41117007). Jedná se o státní podíl ve výši 1 041,83 EUR (kurz 25,28889 Kč) v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
4. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1. změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace akce
i. č. 113D31300 6602 Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce navýšilo limit kapitálových výdajů této akce o částku 139 Kč. Jedná se o účelové prostředky v rámci programového financování ISPROFIN (ÚZ 13501). Celková výše státní účelové dotace činí 26 600 139 Kč.
5. Prostředky od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Dne 29. 12. 2011 byly na účet Kraje Vysočina připsány finanční prostředky od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 8 471,09 Kč. Jedná se o krajský podíl prostředků obdržených Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod za porušení rozpočtové kázně od příjemců dotací dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina uzavřené dne 18. 12. 2007.
6. Dotace z Ministerstva zdravotnictví
V období od 13. 12. 2011 do 20. 12. 2011 byly na účet kraje připsány finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 348 403 Kč. Jedná se o účelově určené prostředky pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina na další profesní vzdělávání ve zdravotnictví na tzv. rezidenční místa (ÚZ 35015). Ve stejném období byly na základě změnových rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa vráceny na Ministerstvo zdravotnictví finanční prostředky v celkové výši 101 664 Kč. Dle výše uvedeného bude rozpočet kraje upraven dle materiálu RK-02-2012-16, př. 2.
7. Vratka dotace na Fond Vysočiny
Na Fond Vysočiny byla vrácena část nevyčerpané dotace od Občanského sdružení Dveře Pacov v rámci programu Volný čas 2009 ve výši 2 770 Kč.
Návrh řešení Ekonomický odbor radě kraje navrhuje:
- vzít na vědomí přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 13. 12. 2011 do 31. 12. 2011;
- schválit rozpočtová opatření dle materiálu RK-02-2012-16, př. 1 a materiálu
RK-02-2012-16, př. 2;
- schválit změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2012-16, př. 1 a materiálu RK-02-2012-16, př. 2.
Přijetím těchto účelových prostředků od jiných institucí bude zdrojová i výdajová část rozpočtu kraje na rok 2011 povýšena o celkovou částku 2 111 043,66 Kč a Fondu Vysočiny o částku 2 770 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 13. 12. 2011 do 31. 12. 2011:
- splátku půjčky od Základní školy a Praktické školy Chotěboř ve výši 100 000 Kč;
- splátku půjčky od Vysočina Tourism ve výši 1 729 347,84 Kč;
- dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (ÚZ 41117007) pro Vysočinu Education ve výši 26 346,73 Kč;
- dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programového financování ISPROFIN (ÚZ 13501) na realizaci akce Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce ve výši 139 Kč;
- přijatou platbu od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 471,09 Kč;
- dotaci z Ministerstva zdravotnictví na rezidenční místa (ÚZ 35015) pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v celkové výši 348 403 Kč;
- vratku dotace do Fondu Vysočiny ve výši 2 770 Kč;
schvaluje
* rozpočtová opatření dle materiálu RK-02-2012-16, př. 1 a dle materiálu RK-02-2012-16, př. 2;
* změnu závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2012-16, př. 1 a materiálu RK-02-2012-16, př. 2.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín leden 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz