Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 2/2012, které se bude konat dne 10.01.2012 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2012
2. Prodej pozemku v k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou a obci Přibyslavice
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-02-2012-02)
3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-02-2012-03)
4. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bransouze
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-02-2012-04)
5. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-02-2012-05)
6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obec Ostrov
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-02-2012-06)
7. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-02-2012-07)
8. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-02-2012-08)
9. Uzavření nájemní smlouvy - k.ú. Spělov
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-02-2012-09)
10. Zajištění putovní výstavy Někomu život, někomu smrt
    (9:45 9:50, I. Šteklová, RK-02-2012-10)
11. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Výroční schůze KČT Čeřínek Jihlava
    (9:50 9:55, I. Šteklová, RK-02-2012-11)
12. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
    (9:55 10:00, H. Strnadová, RK-02-2012-12)
13. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2011
    (10:00 10:05, H. Strnadová, RK-02-2012-13)
14. Stanovisko Kraje Vysočina k rozšíření sítě TEN-T
    (10:05 10:10, H. Strnadová, RK-02-2012-14)
15. Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
    (10:10 10:15, I. Šmídová, RK-02-2012-15)
16. Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2011
    (10:15 10:20, A. Krištofová, RK-02-2012-16)
17. Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2011 - kapitola Evropské projekty
    (10:20 10:25, A. Krištofová, RK-02-2012-17)
18. Plán činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
    (10:25 10:30, A. Krištofová, RK-02-2012-18)
19. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012
    (10:30 10:35, J. Běhounek, RK-02-2012-19)
20. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2012
    (10:35 10:40, M. Kružíková, RK-02-2012-20)
21. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
    (10:40 10:45, M. Kružíková, RK-02-2012-21)
22. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
    (10:45 10:50, V. Novotný, RK-02-2012-22)
23. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2011
    (10:50 10:55, V. Novotný, RK-02-2012-23)
24. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
    (10:55 11:00, J. Joneš, RK-02-2012-24)
25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí 2011 a za celý rok 2011
    (11:00 11:05, J. Joneš, RK-02-2012-25)
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2011
    (11:05 11:10, J. Joneš, RK-02-2012-26)
27. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2010
    (11:10 11:15, J. Joneš, RK-02-2012-27)
28. Výzva č. 6/2012 - zemědělské akce
    (11:15 11:20, P. Bureš, RK-02-2012-28)
29. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
    (11:20 11:25, M. Pech, RK-02-2012-29)
30. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
    (11:25 11:30, M. Pech, RK-02-2012-30)
31. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
    (11:30 11:35, M. Pech, RK-02-2012-31)
32. Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
    (11:35 11:40, M. Pech, RK-02-2012-32)
33. Změna ve školském rejstříku
    (11:40 11:45, M. Pech, RK-02-2012-33)
34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
    (11:45 11:50, M. Pech, RK-02-2012-34)
35. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
    (11:50 11:55, M. Pech, RK-02-2012-35)
36. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    (11:55 12:00, L. Kettner, RK-02-2012-36)
37. Zpráva o zapojení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do projektu Nanoprogres
    (12:00 12:05, L. Kettner, RK-02-2012-37)
38. Informace o přijatých věcných darech a finančních dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    (12:05 12:10, L. Kettner, RK-02-2012-38)
39. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0001) v rámci OP VK
    (12:10 12:15, I. Fryšová, RK-02-2012-39)
40. Stanovisko Kraje Vysočina k Návrhu příslušných Nařízení Evropského parlamentu a Rady z pohledu budoucího nastavení česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce
    (12:15 12:20, I. Fryšová, RK-02-2012-40)
41. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
    (12:20 12:25, I. Fryšová, RK-02-2012-41)
42. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
    (12:25 12:30, V. Švarcová, RK-02-2012-42)
43. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců Ždírec
    (14:00 14:05, V. Švarcová, RK-02-2012-43)
44. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz