Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-04

RK-02-2012-04.doc  RK-02-2012-04pr01.xls  RK-02-2012-04pr02.xls  RK-02-2012-04pr03.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-02-2012-04
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bransouze
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování pozemků zastavěných chodníky, veřejným prostranstvím a silnicemi.
Obec Bransouze požádala svým dopisem ze dne 31. 9. 2011 o majetkoprávní vypořádání pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 232-5436/2011, a to formou vzájemného darování pozemků. Uvedeným geometrickým plánem byly zaměřeny části silnic II/403 a III/4301, chodníky, veřejná prostranství a vjezdy v obci Bransouze. Vzájemné převody pozemků vyplývající z geometrického zaměření jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2.
Pozemky uvedené v příloze č. 1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky svěřeny do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předány k hospodaření této organizaci. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. a obec Bransouze na LV č. 145.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky uvedené v příloze č. 1 v k. ú. a obci Bransouze v celkové výměře 3 280 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze a pozemky uvedené v příloze č. 2 v celkové výměře 270 m2 z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina, vše v k. ú. a obci Bransouze.
Pozemky požadované obcí Bransouze nejsou zastavěny silnicemi a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné. Nabízené pozemky v příloze č. 2 jsou zastavěny silnicemi II/403 a III/4301.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených v příloze č. 1 do vlastnictví obce Bransouze na úřední desce krajského úřadu a
doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout
* převést darem pozemky uvedené v příloze č. 1 v k. ú. a obci Bransouze z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze,
* nabýt darem pozemky uvedené v příloze č. 2 v k. ú. a obci Bransouze z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč souhlasí se vzájemnými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-02-2012-04, př. 1 v k. ú. a obci Bransouze z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky dle materiálu RK-02-2012-04, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze;
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-02-2012-04, př. 2 z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 14. února 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz