Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-27

RK-02-2012-27.doc  RK-02-2012-27pr01.doc  RK-02-2012-27pr02.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-02-2012-27
NázevVyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2010
Zpracoval P. Bendová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zpracoval ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (dále jen POH KV), který zastupitelstvo schválilo usnesením 261/04/2004/ZK. Závaznou část POH KV vyhlásil kraj obecně závaznou vyhláškou, zveřejněnou ve Věstníku kraje dne 10. 8. 2004.
Podle § 43 odst. 11 zákona o odpadech, zasílá kraj každoročně do 15. listopadu následujícího roku vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Ministerstvu životního prostředí. Rada kraje ve svém usnesení 1460/35/2005/RK ze dne 8. 11. 2005 uložila odboru životního prostředí odesílat zpracované vyhodnocení na Ministerstvo životního prostředí, a po odeslání předkládat radě na vědomí vyhodnocení POH KV. Vyhodnocení plnění POH KV za rok 2010 bylo odborem na Ministerstvo životního prostředí České republiky v zákonem stanoveném termínu (15. 11. 2011) odesláno.
POH KV v závazné části stanovuje 35 strategických cílů a dále určuje zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. Podle vyhodnocení v roce 2010 bylo z 35 cílů splněno 15 cílů bez výhrad, 3 s výhradami a ve čtyřech případech se cíl splnit nepodařilo. Třináct cílů nebylo hodnoceno, jelikož na úrovni kraje není dostatek informací pro jejich přesné vyhodnocení. Jedná se především o údaje o zpětném odběru vybraných výrobků.
Problematické oblasti POH KV popisuje příloha č. 1 tohoto materiálu. Příloha č. 1 též obsahuje způsob řešení problematických oblastí při nakládání s komunálními odpady prostřednictvím Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina.
Kompletní vyhodnocení POH KV za rok 2010 viz příloha č. 2 tohoto materiálu.
Návrh řešení Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2010, ve smyslu usnesení rady kraje č. 1460/35/2005/RK ze dne 8. 11. 2005, na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálu RK-02-2012-27, př. 2.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz