Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-44

RK-02-2012-44.doc  RK-02-2012-44pr01.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-02-2012-44
NázevProjekt - Zásah bez hranic
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení účasti Kraje Vysočina jako partnera projektu Zásah bez hranic v rámci Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Dne 21. 12. 2011 byl Odborem sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina předán na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina projektový záměr Zásah bez hranic .
Cílem projektu Zásah bez hranic (dále jen projekt ) je zefektivnění spolupráce českých a rakouských hasičů při společném řešení mimořádných událostí v příhraničních oblastech, a to jak na úrovni operační (na místě zásahu), tak na úrovni taktické (spolupráce při rozdělení úloh, velení nebo komunikace operačních středisek).
Aktivitami projektu je především:
- semináře pro příslušníky Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina pro pochopení specifik a rozdílů v postupech při zásahu v ČR a Rakousku. Prvním tématem bude Organizace záchranného systému Dolního Rakouska se zaměřením na požární ochranu. Seminář proběhne v Jihlavě, semináře se zúčastní lektoři a zástupci hasičů z Dolního Rakouska. Druhým tématem semináře bude Organizace záchranného systému v ČR, resp. v Kraji Vysočina se zaměřením na krizové řízení a prezentaci systému Integrovaného Záchranného Systému pro zástupce hasičů Dolního Rakouska,
- odborné jazykové vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina (příslušníci z výjezdu, velitelé, styční důstojníci a z operačního střediska - německý jazyk, zaměření na technické a odborné výrazy. Výuka bude probíhat v Jihlavě. Jazykový kurz v délce 6 měsíců bude probíhat 4 vyučovací hodiny, 1x týdně),
- společné cvičení příslušníků Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a rakouských hasičů ve Výcvikovém středisku záchranných složek v Tullnu (2-denní cvičení se zaměřením především na živelné katastrofy - záplavy, požár velkých ploch, ...)
Dne 9. 1. 2011 potvrdil partnerství pro projekt Amt der NÖ Landesregierung - Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz z Dolního Rakouska, který bude nefinančním partnerem projektu.
Předpokládaný termín podání projektu je 13. 1. 2012. Z tohoto důvodu bude žádost o finanční podporu projektu podána před jeho předložením zastupitelstvu kraje s dovětkem, že pokud nedojde ke schválení spolufinancování zastupitelstvem kraje, bude projektová žádost stažena.
Realizace projektu je plánována v období 1. 3. 2012 - 31. 8. 2012. Rozpočet projektu bude činit pro Vysočinu maximálně 11 500 €, spolufinancování krajem je ve výši max. 1 725 €, tj. 15 % (tj, při kurzu 25,0 Kč = 1 euro, 43 125 Kč).
Čestné prohlášení k žádosti o dotaci z Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 je uvedeno v materiálu RK-02-2012-44, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit účast Kraje Vysočina v projektu Zásah bez hranic v rámci Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 1725 €, tj. 43 125 Kč (15 % z celkových nákladů kraje, 1 € = 25 Kč), uložit ORR přípravu a předložení projektové žádosti projektu Zásah bez hranic do Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2012-44, př. 1. ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finanční prostředků z Fondu strategických rezerv či z cizích zdrojů ve výši max. 287 500 Kč (1 € = 25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Zásah bez hranic s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
StanoviskaGrémium ředitele: Podporuje navrhované usnesení, neboť předpokládané aktivity projektu a zejména výstupy považujeme za velmi přínosné pro záchranářskou praxi i pro prosté občanské soužití.
Odbor ekonomický: Předpokládané spolufinancování kraje se očekává ve výši přibližně 43 125 Kč, v případě nedostatku finančních prostředků ve Fondu strategických rezerv bude muset být na spolufinancování, resp. předfinancování projektu využito kontokorentního úvěru.
Odbor sekretariátu hejtmana: Podporuje účast kraje Vysočina v projektu Zásah bez hranic .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
účast Kraje Vysočina v projektu Zásah bez hranic v rámci Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 1725 €, tj. 43 125 Kč (15 % z celkových nákladů kraje, 1 € = 25 Kč);
ukládá
odboru regionálního rozvoje připravit a předložit projektovou žádost projektu Zásah bez hranic do Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 s dovětkem, že v případě neschválení převodu finančních prostředků zastupitelstvem kraje, bude projektová žádost stažena;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2012-44, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finanční prostředků z Fondu strategických rezerv či z cizích zdrojů ve výši max. 287 500 Kč (1 € = 25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Zásah bez hranic s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost ORR
Termín 14. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz