Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-05

RK-02-2012-05.doc  RK-02-2012-05pr01.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-02-2012-05
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování pozemků zastavěných chodníky, veřejným prostranstvím a silnicí.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč po dohodě s obcí Rácovice požádala svým dopisem ze dne 29. 12 2011 o majetkoprávní vypořádání pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 79-461/2011, a to formou vzájemného darování pozemků. Uvedeným geometrickým plánem byly zaměřeny chodníky, příp. veřejná prostranství a část silnice II/152 v obci Rácovice.
Uvedeným geometrickým plánem byly z pozemku par. č. 713 odděleny pozemky par. č. 746/2, par. č. 746/4, par. č. 749/1 a par. č. 750, které jsou zastavěny chodníky, dále pozemky par. č. 713/2, par. č. 713/3 a par. č. 713/4, které jsou veřejným prostranstvím, vše v k. ú. a obci Rácovice. Pozemek par. č. 713 je ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Z pozemku par. č. 727/3, který je ve vlastnictví obce Rácovice, byl oddělen pozemek par. č. 727/8 zastavěný silnicí II/152.
Pozemek par. č. 713 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl tento pozemek svěřen do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předán k hospodaření této organizaci. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. a obec Rácovice na LV č. 307.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky par. č. 713/2 o výměře 107 m2, par. č. 713/3 o výměře 53 m2, par. č. 713/4 o výměře 15 m2, par. č. 746/2 o výměře 17 m2, par. č. 746/4 o výměře 496 m2, par. č. 749/1 o výměře 116 m2 a par. č. 750 o výměře 239 m2, oddělené geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 713 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice a pozemek par. č. 727/8 o výměře 4 m2, oddělený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 727/3 z vlastnictví obce Rácovice do vlastnictví Kraje Vysočina, vše v k. ú. a obci Rácovice.
Pozemky požadované obcí Rácovice nejsou zastavěny silnicí a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné. Nově zaměřený pozemek par. č. 727/8 je zastavěný silnicí II/152.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků zastavěných chodníky a veřejným prostranstvím na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout
* převést darem uvedené pozemky v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice,
* nabýt darem pozemek zastavěný silnicí II/152 v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví obce Rácovice do vlastnictví Kraje Vysočina
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč souhlasí se vzájemnými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 713/2 o výměře 107 m2, par. č. 713/3 o výměře 53 m2, par. č. 713/4 o výměře 15 m2, par. č. 746/2 o výměře 17 m2, par. č. 746/4 o výměře 496 m2, par. č. 749/1 o výměře 116 m2 a par. č. 750 o výměře 239 m2, oddělené geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 713, vše v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky par. č. 713/2 o výměře 107 m2, par. č. 713/3 o výměře 53 m2, par. č. 713/4 o výměře 15 m2, par. č. 746/2 o výměře 17 m2, par. č. 746/4 o výměře 496 m2, par. č. 749/1 o výměře 116 m2 a par. č. 750 o výměře 239 m2, oddělené geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 713, vše v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice;
* nabýt darem pozemek par. č. 727/8 o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 727/3 v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví obce Rácovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 14. února 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz