Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-26

RK-02-2012-26.doc  RK-02-2012-26pr01.xls
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-02-2012-26
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2011
Zpracoval M. Kratochvílová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuPodle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákon o náhradě škod), se poskytuje ze státního rozpočtu náhrada škody, která byla způsobena vybranými zvláště chráněnými živočichy.
Krajský úřad posoudí z předložených podkladů, zda byly splněny podmínky zákona pro vyplacení náhrady škody a zda škodu způsobil vybraný zvláště chráněný živočich. Nejsou-li pochybnosti o vzniku škody a o výši požadované náhrady, bezodkladně zašle své stanovisko se žádostí Ministerstvu financí ČR, které poskytne neinvestiční dotaci. Krajský úřad je povinen oprávněnou náhradu škody zaplatit poškozenému nejpozději do čtyř měsíců ode dne, kdy obdržel od poškozeného žádost, a to i se zohledněním doby potřebné na provedení finančních operací, nezbytných pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Vzhledem k přísné účelovosti těchto dotací, kdy částka i poškozený jsou jednoznačně určeny, a především vzhledem k nutnosti dodržet zákonnou lhůtu pro provedení finančních operací, udělila rada kraje svým usnesením č. 0025/01/2006/RK souhlas s průběžným vyplácením poukázaných dotací poškozeným. Zároveň uložila povinnost odboru životního prostředí a ekonomickému odboru předložit vždy po ukončení prvního a druhého pololetí rozpočtového roku materiál o objemu přijatých a poskytnutých účelových prostředků k následnému schválení rozpočtového opatření.
V průběhu II. pololetí 2011 byla na účet Kraje Vysočina poukázána státní účelová neinvestiční dotace v celkovém objemu 1 168 643 Kč, která byla neprodleně převáděna 31 uvedeným poškozeným subjektům v částce 1 168 643 Kč dle materiálu RK-02-2012-26, příloha 1.
Z celkové výše uvedené částky byly vyplaceny škody způsobené vydrou říční 29 žadatelům ve výši 786 894 Kč, škody způsobené kormoránem velkým 1 žadateli ve výši 317 349 Kč a škody způsobené bobrem evropským 1 žadateli ve výši 64 400 Kč. Náhrada škody byla poskytnuta všem žadatelům.
Kromě výše uvedených dotací byla kladně vyřízena další 1 žádost o náhradu škody způsobené vydrou říční ve výši 10 614 Kč (obec). Jedná se o finanční prostředky, které jsou vypláceny poškozeným tzv. průtokem a neovlivňují rozpočet Kraje Vysočina.
Bližší informace k počtu vyplácených náhrad škod způsobených na rybách vydrou říční a kormoránem velkým od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2011 jsou k dispozici na internetu kraje (zde jsou uvedeny pouze náhrady škody, které zasahovaly do rozpočtu Kraje Vysočina)
a v datové kostce (zde jsou uvedeny všechny náhrady škody, tedy i ty, které jsou vypláceny tzv. průtokem).
Návrh řešení Odbor životního prostředí a odbor ekonomický navrhují radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR na náhrady škod způsobených na rybách vydrou říční, kormoránem velkým a bobrem evropským za ukončené II. pololetí roku 2011 v celkové částce 1 168 643 Kč a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2012-26, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2011 v celkové částce 1 168 643 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v celkové výši 1 168 643 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2011 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2012-26, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí a ekonomický odbor
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz