Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-33

RK-02-2012-33.doc  RK-02-2012-33pr01.xls  RK-02-2012-33pr02.doc  RK-02-2012-33pr03.doc  RK-02-2012-33pr04.pdf  RK-02-2012-33pr05.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-02-2012-33
NázevZměna ve školském rejstříku
Zpracoval3 Změna ve školském rejstříku pro: jednání rady kraje č. 2/2012 dne 10. 1. 2012 zpracovali: K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměru školy zřizované krajem na změny ve školském rejstříku a předkládá je zřizovateli k vyjádření. Ředitelka Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, zaslala na OŠMS žádost o změny zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu RK-02-2012-33, př. 1. Změny jsou koncepčního charakteru (zápis nového oboru a praktické školy). Zároveň se změnami je předkládán dodatek zřizovací listiny v materiálu RK-02-2012-33, př. 2, vyjádření a doplňující komunikace s ředitelkou školy k zařazení praktické školy je v materiálu RK-02-2012-33, př. 3, vyjádření Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v materiálu RK-02-2012-33, př. 4 a vyjádření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina v materiálu RK-02-2012-33, př. 5.
Na základě schváleného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2, a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o části změn v rejstříku MŠMT a o části krajský úřad.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje předložit zastupitelstvu kraje k posouzení změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu RK-02-2012-33, př. 1 k projednání. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 (dále jen DZKV ). V souladu se zněním § 145 výše uvedeného zákona ( Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele. ) OŠMS navrhuje formu souhlasu zastupitelstva kraje, pokud se jedná o změny koncepčního charakteru. Dále OŠMS navrhuje, aby mu rada kraje uložila předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán (MŠMT, příp. krajský úřad), pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem. Změny ve školském rejstříku budou projednány ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 9. 1. 2012.
V materiálu RK-02-2012-33, př. 2 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, obsahující změnu názvu organizace, nový zkrácený název organizace a změnu textu předmětu činnosti.
StanoviskaOdbor majetkový s navrhovanými změnami souhlasíme za předpokladu, že negenerují investiční či neinvestiční výdaje na stavební či technologické úpravy využívaných budov. K návrhu uvedenému pod bodem 1 - navýšení kapacity Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny U Trojice 2104 Havlíčkův Brod: V současné době je zkolaudována přístavby školy dokončená v měsíci září tohoto roku. Stavební záměr na přístavbu školy schválila Rada Kraje Vysočina usnesením 0619/13/2010/RK ze dne 27.4.2010. Potřeba přístavby školy byla radě kraje odůvodňována naprosto nedostatečnými prostorovými podmínkami pro činnost školy ve stávající historické budově s ohledem na kapacitu školy - 99 žáků: K zabezpečení kvality výchovně vzdělávacího procesu chybí 2 kmenové třídy, problémem je neexistující školní šatna. Škola je bez odborných učeben a kabinetů. Chybí odborné učebny na pracovní vyučování, rehabilitační místnosti pro děti s těžkým zdravotním postižením, relaxační místnost k řízené a čelné relaxaci (v souladu se vzdělávacím programem pro tyto děti), učebna ICT, nevhodné je i zázemí pedagogických pracovníků (sborovna, chybějící šatny). Kabinety pro přírodovědu, fyziku, matematiku, pro kompenzační pomůcky, knihovna jsou umístěny na půdě . Skutečný stav žáků byl v době schvalování stavebního záměru 98 s výhledem na počet žáků 92 - 98 v září 2010. Stavební záměr řešil doplnění prostor v přístavbě školy na tyto počty žáků, nikoliv na navrhované zvýšení. S navrhovaným zvýšením kapacity je možné souhlasit jen za podmínky, že pro tyto počty žáků budou odsouhlaseny ze strany KHS a HZSKV. OM upozorňuje při navýšení počtu žáků na riziko zhoršení podmínek výuky žáků, nedokáže však posoudit, zda je možné v prostorách historické budovy a přístavby zajistit kvalitní podmínky pro výuku 111 žáků.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-02-2012-33, př. 1 kódy 1A, B, C;
* schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod dle materiálu
RK-02-2012-33, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 15. 3. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz