Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2011 - 30.08.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vyhodnocení projektu Program prevence dětských úrazů ve školním roce 2010/2011
03Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
04Žádost o schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce dlouhodobého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
05Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2010
06MA-G 21 - Smlouvy o výpůjčce
07Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
08Problematické oblasti v OP VK
09Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
10Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
11Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče z Kraje Vysočina
12Vybavení Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
13FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011
14Návrh partnerství v projektu Rovné příležitosti na Vysočině
15Dohoda o spolupráci při zajištění činnosti Národního centra pro transformaci
16Návrh Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu Třebíč, Cyrilometodějská 22
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
19Změny ve školském rejstříku
20Změny ve zřizovacích listinách
21Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce
22Společný projekt regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne
23Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
25Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
26Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
27Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
28Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
29Prodej pozemku v k. ú. Humpolec
30Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency
31Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
32Změna usnesení 0193/03/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Ronov nad Sázavou
33Změna usnesení 0090/02/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Kunemil
34Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
35Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
36Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
37Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
38Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pavlov
39Koupě nemovitostí v k. ú. Hrotovice a v k.ú. Náměšť nad Oslavou a uzavření budoucí kupní smlouvy - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
40Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov I.
41Žádost o udělení souhlasu s prominutím pohledávky
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
43Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
44Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
46Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
47Žádost obce Přibyslavice o poskytnutí dotace na výměnu vodovodního řadu
48Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2012
49Projekt Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí
50Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita-PR Údolí Brtnice v rámci projektu Biodiverzita
51Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
52Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
53Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
54Partnerství Kraje Vysočina v projektu Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz