Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-29

RK-27-2011-29.doc  RK-27-2011-29pr01.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-27-2011-29
NázevProdej pozemku v k. ú. Humpolec
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší prodej pozemku v k.ú. Humpolec do vlastnictví právnické osoby.
Usnesením 0351/05/2008/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina a společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v níž se smluvní strany zaváží po geometrickém zaměření části pozemku par. č. 1462/5 v k. ú. a obci Humpolec v rozsahu cca 25 m2 k uzavření kupní smlouvy za cenu v místě a čase obvyklou, tj. za částku 390 Kč/ m2 + 11 790 Kč jako hodnotu trvalého porostu, bude-li GP plánem dotčen. Smlouva o budoucí kupní smlouvě byla uzavřena dne 21. 1. 2009. Na OM se nyní obrátila společnost E.ON Distribuce, a. s. se žádostí o uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku st. par. č. 3976 - zast. plocha o výměře 27 m2, odděleného GP č. 3187-155/2011 z pozemku par. č. 1462/5 v k.ú. a obci Humpolec. Na pozemku byla postavena trafostanice ve vlastnictví žadatele.
Již před uzavřením budoucí kupní smlouvy byl vyhotoven znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou, která činila 390Kč/m2. Strom, jehož hodnota byla ve znaleckém posudku vyčíslena, dle místního šetření nebyl pokácen.
Pozemek par. č. 1462/5 - ost. plocha, manipulační o výměře 2 932 m2, z něhož byl oddělen prodávaný pozemek, vede Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov na LV 3250 pro k.ú. a obec Humpolec, kde jako vlastník je uveden Kraj Vysočina, v hospodaření Domova důchodců Humpolec, příspěvková organizace. Kraj získal vlastnictví mimo jiné i k tomu pozemku na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu dle zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce.
Návrh řešení OM navrhuje s ohledem na uzavřenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě pozemek pod trafostanicí prodat do vlastnictví žadatele za cenu podle znaleckého posudku.
Zákonná podmínka prodeje, tj. zveřejnění záměru prodeje na úřední desce proběhlo ve dnech 22. 7. - 22. 8. 2008 před uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Na požadovaném pozemku byla postavena trafostanice ve vlastnictví žadatele a prodej je možné realizovat v souladu s článkem 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina přímým prodejem předem vybranému zájemci. V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření PO s názvem Domov důchodců Humpolec.
Smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní typ smlouvy.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat pozemek do vlastnictví žadatele.
StanoviskaUsnesením 0351/05/2008/ZK Zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a společností E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČ: 257 33 591 na straně budoucího kupujícího, v níž se smluvní strany zaváží po geometrickém zaměření části pozemku par. č. 1462/5 v k. ú. a obci Humpolec v rozsahu cca 25 m2 k uzavření kupní smlouvy za cenu v místě a čase obvyklou, tj. za částku 390,- Kč/m2 + 11 790 Kč jako hodnotu trvalého porostu, bude-li GP plánem dotčen.
Domov důchodců Humpolec nemá námitky proti odprodeji části pozemku par. č. 1462/5, po zaměření GP se jedná o pozemek st. par. 3976 v k. ú. Humpolec zastavěný trafostanicí.
Odbor zdravotnictví a sociální péče neměl před uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě výhrady k záměru odprodeje části pozemku par. č. 1462/5 v k.ú. a obci Humpolec. V předmětné části areálu nemá odbor žádné konkrétní záměry využití.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek st. par. č. 3976 - zastavěná plocha o výměře 27 m2, oddělený GP č. 3187-155/2011 z pozemku par. č. 1462/5 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591 za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 530 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. září 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz