Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-26

RK-27-2011-26.doc  RK-27-2011-26pr01.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-27-2011-26
NázevMajetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na pozemky zahrnuté do trvalého záboru stavby II/405 Zašovice - Okříšky .
Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Silnice II/405 je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Stavební práce se budou týkat hlavně úpravy nevyhovujících směrových oblouků a úpravy šířkového uspořádání silnice. Součástí stavby jsou též přeložky navazujících komunikací a inženýrských sítí. Celková délka rekonstrukce je 1852 m.
V této souvislosti je nutné s vlastníky pozemků dotčených stavbou přistoupit k majetkoprávnímu řešení dotčených pozemků tak, aby bylo možné požádat o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky v katastrálních územích Zašovice a Okříšky za cenu stanovenou dohodou, která odpovídá ceně předmětných pozemků podle vyhlášky č. 456/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů po nabytí právní moci územního rozhodnutí, s přihlédnutím k Výměru MF č. 01/2009 ze dne 11. 12. 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí trvalé porosty či stavby, zvýšena o cenu těchto porostů a staveb stanovenou podle výše uvedeného předpisu. Jedná se o standardní smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
Přesná výměra nabývaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem na základě zaměření skutečného provedení stavby
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky v rozsahu, způsobem a za podmínek dle materiálu RK-27-2011-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv o budoucí kupní smlouvě.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz