Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-16

RK-27-2011-16.doc  RK-27-2011-16pr01.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-27-2011-16
NázevNávrh Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
Zpracoval K. Kotrba
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina má doposud upraveno nakládání s propagačními předměty pouze částečně, a to pouze vůči krajskému úřadu. Vzhledem k tomu, že došlo k částečnému přehodnocení nakládání s propagačními předměty, je třeba upravit takovéto nakládání nově i vzhledem k členům samosprávy, kteří s těmito předměty nakládají v převážné většině.

Potřeba této vnitřní úpravy je vyvolána několika okolnostmi:
1) v rámci Kraje Vysočina dochází k nastavení tzv. principů 3E (účelnost, efektivnost a hospodárnost), přičemž zejména první dva z uvedených principů jsou za stávajícího stavu nastaveny naprosto nedostatečně. Nastavení těchto principů je požadováno obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a dále pak i zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Druhou a neméně závažnou okolností, je připravovaná protikorupční novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dle této novely bude nezbytné mj. veřejné zakázky plánovat a odůvodňovat jejich účelnost. V neposlední řadě pak tato novela přinese změnu limitů, která pořizování propagačních předmětů posune z hlediska veřejných zakázek do zakázek spadajících do režimu zákona.

Navržená vnitřní úprava umožní Kraji Vysočina účelně a hospodárně vynakládat veřejné prostředky, toto vynakládání efektivně kontrolovat a současně umožní včasnou přípravu na případné zadání veřejné zakázky, při současném maximálním možném zachování operativnosti využití propagačních předmětů oprávněnými osobami.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty dle materiálu
RK-27-2011-16, př. 1.

Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech v samostatné působnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty dle materiálu RK-27-2011-16, př. 1.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 1. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz