Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-19

RK-27-2011-19.doc  RK-27-2011-19pr01.xls
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-27-2011-19
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval9 Změny ve školském rejstříku pro: jednání rady kraje č. 27/2011 dne 30. 8. 2011 zpracovali: K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměru střední školy na změnu ve školském rejstříku a v případě změn u školy zřizované krajem je předkládá zřizovateli k vyjádření. Ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava zaslal na OŠMS žádost o změnu zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tato změna je blíže specifikována v materiálu RK-27-2011-19, př. 1. Změna je koncepčního charakteru (změna kapacity školní jídelny).
Na základě schváleného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2, a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o části změn v rejstříku MŠMT a o části krajský úřad.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje předložit zastupitelstvu kraje k posouzení změnu ve školském rejstříku uvedenou v materiálu RK-27-2011-19, př. 1 k projednání. V souladu se zněním § 145 výše uvedeného zákona ( Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele. ) OŠMS navrhuje formu souhlasu zastupitelstva kraje, pokud se jedná o změny koncepčního charakteru. Dále OŠMS navrhuje, aby mu rada kraje uložila předložit žádost o změnu ve školském rejstříku školy zřizované krajem na příslušný správní orgán (MŠMT, příp. krajský úřad), pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem.
StanoviskaOdbor majetkový: nemá námitek k navržené změně ve školském rejstříku.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
OŠMS předložit žádost o změnu ve školském rejstříku školy zřizované krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměrem změny ve školském rejstříku u střední školy zřizované Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-27-2011-19, př. 1 kódem 1A.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 30. 9. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz