Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-36

RK-27-2011-36.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-27-2011-36
NázevSmlouva zakládající právo investora provést stavbu
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší možnost realizovat Městysem Kamenice stavbu Rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Rybníku, Kamenice na pozemcích par. č. 6019/4, par. č. 6019/6 a par. č. 6019/8 v k. ú. Kamenice u Jihlavy, ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Na Kraj Vysočina se obrátil městys Kamenice se žádostí o souhlas se stavbou na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace, kdy se bude stavba týkat silnice č. III/3516. S ohledem na ustanovení § 110 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Dle současné praxe je touto smlouvou Smlouva zakládající právo provést stavbu, ve které vlastník pozemku vysloví souhlas s dotčením pozemku v jeho vlastnictví zamýšlenou stavbou.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje, po konzultaci s příslušným správcem majetku, vyslovit souhlas s požadovanou stavbou.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou Rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Rybníku, Kamenice na pozemcích par. č. 6019/4, par. č. 6019/6 a par. č. 6019/8 v k. ú. Kamenice u Jihlavy, ve vlastnictví Kraje Vysočina a rozhodnout uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na předmětných pozemcích.
Smlouva není předkládána jako příloha tohoto materiálu, neboť se jedná o standardní smlouvu.
StanoviskaKe stavbě bylo vydáno stanovisko majetkového správce obsahující závazné podmínky pro provedení stavby.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou Rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Rybníku, Kamenice na pozemcích par. č. 6019/4, par. č. 6019/6 a par. č. 6019/8 v k. ú. Kamenice u Jihlavy, obci Kamenice;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu Rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Rybníku, Kamenice na pozemcích par. č. 6019/4, par. č. 6019/6 a par. č. 6019/8 v k. ú. Kamenice u Jihlavy, obci Kamenice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz