Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-54

RK-27-2011-54.doc  RK-27-2011-54pr01.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-27-2011-54
NázevPartnerství Kraje Vysočina v projektu Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, I. Hanauerová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuNa Krajský úřad Kraje Vysočina se obrátila obecně prospěšná společnost Gender Studies se žádostí o partnerství v jejich připravovaném projektu Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina .

Projekt předkládá Gender Studies, o.p.s. v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a můžu na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

Jedná se o prostředky Evropského sociálního fondu, které jsou určeny na prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a můžu na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.

Současně s Krajem Vysočina bylo k partnerství v tomto projektu osloveno Mateřské centrum Andílci Hrotovice.

Kraj má působit jako klíčový partner s finančním příspěvkem, tj. z dotace přijaté žadatelem, přijme část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit. Vlastní finanční podíl partnera na realizaci projektu se nepředpokládá.

Kraj svojí účastí na projektu získá následující:
- možnost spolupráce s vysoce specializovanou a zkušenou institucí na problematiku rovných příležitostí,
- reflexi k dosavadní uplatňované politice,
- zpracování strategické materiálu pro podporu oblasti rovných příležitostí,
- rozvoj vlastní politiky, zavedení nových principů (odpovídající trendům) do praxe,
- know-how v celé řadě aktivit v oblasti rovných příležitostí ve veřejné správě, získání dalších zkušeností,
- veškeré zpracované výstupy z projektu,
- možnost působit jako nositel nejlepších praxí získaných v rámci ověřených výstupů projektu.

Projektová fiše (popis projektového záměru) je přílohou č. 1.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina:
- schválit záměr Kraje Vysočina účastnit se jako partner při realizaci projektu obecně prospěšné společnosti Gender Studies s názvem Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina ,
- uložit oddělení řízení lidských zdrojů spolupracovat na přípravě projektové žádosti a v případě, že projekt získá podporu, předložit Radě Kraje Vysočina dokumenty vztahující se k partnerství.

Schvalování účasti Kraje Vysočina jako partnera při realizaci jednotlivých projektů je podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v pravomoci rady kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaGrémium ředitele (projektová kancelář): souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor regionálního rozvoje: nemá připomínky k navrženému usnesení.

Odbor ekonomický: souhlasí s návrhem usnesení, kraj se zapojí do projektu jako partner bez vlastního finančního podílu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
záměr Kraje Vysočina účastnit se jako partner při realizaci projektu obecně prospěšné společnosti Gender Studies s názvem Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina ;
ukládá
oddělení řízení lidských zdrojů spolupracovat na přípravě projektové žádosti a v případě, že projekt získá podporu, předložit Radě Kraje Vysočina dokumenty vztahující se k partnerství.
Odpovědnost oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz