Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-14

RK-27-2011-14.doc  RK-27-2011-14pr01.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-27-2011-14
NázevNávrh partnerství v projektu Rovné příležitosti na Vysočině
Zpracoval V. Švarcová, I. Matoušková, H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuČeský svaz žen o. s. připravuje projekt s pracovním názvem Rovné příležitosti na Vysočině do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě výzvy MPSV ČR č. 76 k předkládání grantových projektů - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné příležitosti.
Odboru sociálních věcí (dále též OSV ) byla předložena nabídka partnerství na tomto projektu Českého svazu žen. Místní partnerství je dle výzvy podporovanou aktivitou. Přestože k uvedené výzvě kraj jako předkladatel podává dvě radou již schválené projektové žádosti, aktivity projektů se vzájemně doplňují. Předpokládáme, že realizací projektů podpořených daným grantem by se podařilo ovlivnit prorodinné postoje řady aktérů rodinné politiky. Proto OSV využívá dané výzvy v co nejširším rozsahu, neboť problematiku slaďování rodinného a pracovního života považuje za jedno z klíčových témat budoucí koncepce rodinné politiky kraje. Zkušenosti získané realizací projektu mohou napomoci zavádění optimálních a realizovatelných opatření do rodinné politiky.
Český svaz žen o.s. (dále jen ČSŽ ) má ústředí v Praze a čtrnáct krajských středisek v ČR , odkud se koordinuje činnost krajských a okresních rad žen a základních organizací. Projekt bude realizován krajskou radou Vysočina. ČSŽ je nevládní ženskou organizací s více než dvacetitisícovou členskou základnou. V současné době působí převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen. Hlavními programovými cíli ČSŽ je zejména prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich potřeb ve společnosti, partnerství v rodině, rozvoj osobnosti ženy formou vzdělávacích programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti a další.
Cílem projektu je odbourávání genderových stereotypů na trhu práce, zvýšení motivace a sebevědomí žen a zvýšení motivace zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů. Kraj jako partner využije svých kompetencí k oslovení zaměstnavatelů a dále umožní vytvoření flexibilního pracovního místa na krajském úřadě, resp. v některých svých příspěvkových organizací. Součástí projektu bude vyhlášení výtvarné soutěže na genderovou problematiku, do níž se zapojí střední školy zřízené krajem. Úspěšná díla budou součástí výstavy kreseb na dané téma. Kraj Vysočina jako partner projektu se tedy bude podílet na organizaci závěrečného fóra, na práci se zaměstnavateli a zapojení středních škol do výtvarné soutěže. Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny v materiálu
RK-27-2011-14, př. 1.
Dalšími partnery projektu je vzdělávací AGENTURA TIS, spol. s r.o. (realizace a vyhodnocování rodinných auditů ve vybraných firmách) a 6. SENSE s. r. o. (společnost zaměřená na problematiku rovných příležitostí, poskytující supervize a konzultace).
Plánované zahájení projektu je 1. 4. 2012, ukončení je 31. 3. 2015, doba trvání projektu je tedy 36 měsíců. Výzva stanovuje výši finanční podpory z ESF od 1,5 mil. do 8 mil. Kč. Vlastní projekt je rozpočtován do celkové výše nákladů cca 7,8 mil. Kč. V případě, že bude uvedený projekt vybrán k podpoře z OP LZZ, obdrží 100 % způsobilých finančních prostředků na jeho realizaci. S krajem bude uzavřena smlouva o partnerství.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje, aby schválila partnerství v projektu dle materiálu RK-27-2011-14, př. 1.
StanoviskaStanovisko projektové kanceláře bude sděleno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
účast Kraje Vysočina jako partnera s finanční účastí v projektu Rovné příležitosti na Vysočině dle materiálu RK-27-2011-14, př. 1, předkládaném v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. 76.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz