Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-51

RK-27-2011-51.doc  RK-27-2011-51pr01.pdf  RK-27-2011-51pr02.pdf
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-27-2011-51
NázevPřevod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
Zpracoval M. Brom
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie pro zajištění realizace komplexního zateplení budovy interního pavilonu v areálu Nemocnice Jihlava a objektu pavilonu ambulantních služeb v areálu Nemocnice Pelhřimov v rámci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. spolufinancovaného z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ).
Na základě energetického auditu dokončeného v roce 2006 zpracoval Odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina a Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina seznam objektů ve vlastnictví kraje a jím zřizovaných organizací vhodných pro realizaci úspor energie. Projekty řeší zateplení obálky budov, výměnu výplní otvorů a instalaci systémů měření a regulace.
Dne 14. dubna 2009 Rada kraje Vysočina usnesením č. 0560/13/2009/RK vzala na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina, druhá etapa a uložila Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 12. května 2009 Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0210/03/2009/ZK vzalo na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina (včetně Úspor energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. ) a uložila Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 10. srpna 2009 předal Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina žádost na spolufinancování projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Jihlavě. Předmětem žádosti bylo řešení výplní otvorů, zateplení obvodových plášťů budov a instalace měřících a regulačních mechanismů na devíti objektech v majetku kraje Vysočina a svěřených do správy organizací zřizovaných krajem Vysočina.
Žádost byla akceptována a uspěla v soutěži. Registrační list byl vydán 15. února 2010.
Kraj Vysočina, z důvodu nedostatku finančních prostředků vyvolanému sníženými příjmy v důsledku celosvětové hospodářské krize, podal odůvodněnou žádost na Státní fond životního prostředí ČR o změnu rozsahu projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. (zrušení akce na komplexní zateplení objektu diagnostického pavilonu Nemocnice Jihlava a prodloužení lhůty pro dodání podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotací do 15. 07. 2011).
Na základě proběhlých výběrových řízení byla v průběhu měsíce května 2011 uzavřena smlouva o dílo (viz RK-27-2011-51, př. 1) s dodavatelem stavebních prací pro pavilon ambulantních služeb v Nemocnici Pelhřimov (fa Vlastimil Zelený, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice, IČ: 10121765) a v průběhu měsíce června 2011 uzavřena smlouva o dílo
(viz RK-27-2011-51, př. 2) s dodavatelem stavebních prací pro interní pavilon Nemocnice Jihlava (fa Podzimek a synové s r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť, IČ: 46978194).
Návrh řešení Odbor životního prostředí a odbor majetkový navrhují, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 56.000.000 Kč na zvláštní účet Realizace úspor energie pro zajištění realizace komplexního zateplení budovy interního pavilonu v areálu Nemocnice Jihlava a objektu pavilonu ambulantních služeb v areálu Nemocnice Pelhřimov v rámci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.
Celkový objem předpokládaných finančních prostředků, dle uzavřených smluv o dílo s výše zmíněnými dodavateli stavebních prací, činí 55.326.973 Kč (z toho interní pavilon v Nemocnici Jihlava 40.484.735 Kč a pavilon ambulantních služeb v Nemocnici Pelhřimov 14.842.238 Kč) bez nákladů na autorský, technický a bezpečnostní dozor.
Realizační (stavební) část obou akcí bude ukončena, dle uzavřených smluv o dílo s dodavateli prací, do 31. prosince 2011.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 byly na projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. schváleny finanční prostředky ve výši 68 000 tis. Kč.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 56.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost odbor životního prostředí, odbor majetkový
Termín 30. 09. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz