Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 27/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2011, které se konalo dne 30. 8. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2011
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 30. 8. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2011
 2. Vyhodnocení projektu Program prevence dětských úrazů ve školním roce 2010/2011
 3. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 4. Žádost o schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce dlouhodobého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 5. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2010
 6. MA-G 21 - Smlouvy o výpůjčce
 7. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
 8. Problematické oblasti v OP VK
 9. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 10. Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče z Kraje Vysočina
 12. Vybavení Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 13. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011
 14. Návrh partnerství v projektu Rovné příležitosti na Vysočině
 15. Dohoda o spolupráci při zajištění činnosti Národního centra pro transformaci
 16. Návrh Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu Třebíč, Cyrilometodějská 22
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
 19. Změny ve školském rejstříku
 20. Změny ve zřizovacích listinách
 21. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce
 22. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne
 23. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
 25. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
 26. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
 27. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
 28. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
 29. Prodej pozemku v k. ú. Humpolec
 30. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency
 31. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 32. Změna usnesení 0193/03/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Ronov nad Sázavou
 33. Změna usnesení 0090/02/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Kunemil
 34. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 36. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 37. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 38. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pavlov
 39. Koupě nemovitostí v k. ú. Hrotovice a v k.ú. Náměšť nad Oslavou a uzavření budoucí kupní smlouvy - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
 40. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov I.
 41. Žádost o udělení souhlasu s prominutím pohledávky
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 43. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
 44. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 46. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 47. Žádost obce Přibyslavice o poskytnutí dotace na výměnu vodovodního řadu
 48. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2012
 49. Projekt Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí
 50. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita-PR Údolí Brtnice v rámci projektu Biodiverzita
 51. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
 52. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
 53. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
 54. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina
 55. Rozprava členů rady
Usnesení 1377/27/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Vyhodnocení projektu Program prevence dětských úrazů ve školním roce 2010/2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje na vědomí informaci o níže uvedených projektech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1378/27/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o projektech Program prevence dětských úrazů a Výuka první pomoci pro učitele prvních stupňů základních škol ve školním roce 2010/2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-02.doc, RK-27-2011-02, př. 1

03. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením movitého majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1379/27/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
- GAMAKAMERA PRISM 2000, inv. č. 990-888-003-772, rok výroby 1994.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace; odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-03.doc, RK-27-2011-03, př. 1

04. Žádost o schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce dlouhodobého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s dodatkem ke smlouvě o výpůjčce dlouhodobého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1380/27/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s dodatkem ke smlouvě o výpůjčce dlouhodobého majetku dle materiálu RK-27-2011-04, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace; odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-04.doc, RK-27-2011-04, př. 1, RK-27-2011-04, př. 2, RK-27-2011-04, př. 3

05. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1381/27/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Rezidenční místa 2010“ (ÚZ 35015) ve výši:
 • 37 999,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 919 913,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 508 875,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 222 067,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 994 070,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2011, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku:
 • 37 999,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 919 913,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 508 875,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 222 067,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 994 070,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2011 o částku:
 • 37 999,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 919 913,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 508 875,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 222 067,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 994 070,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa 2010“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-05.doc, RK-27-2011-05, př. 1, RK-27-2011-05, př. 2

06. MA-G 21 - Smlouvy o výpůjčce
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení smlouvy o výpůjčce s realizátory MA21 v Kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1382/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2011-06, př. 1 s realizátory MA21 v Kraji Vysočina uvedenými v materiálu RK-27-2011-06, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-06.doc, RK-27-2011-06, př. 1, RK-27-2011-06, př. 2

07. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1383/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2011-07, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-07.doc, RK-27-2011-07, př. 1, RK-27-2011-07, př. 2

08. Problematické oblasti v OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1384/27/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-08.doc, RK-27-2011-08, př. 1, RK-27-2011-08, př. 2

09. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1385/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 21. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-27-2011-09, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 21. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-09.doc, RK-27-2011-09, př. 1

10. Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o půjčce s Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací, za účelem předfinancování daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1386/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2011-10, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout půjčku v celkové výši 12 668 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO: 00090735, za účelem realizace projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města dle materiálu RK-27-2011-10, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-10.doc, RK-27-2011-10, př. 1, RK-27-2011-10, př. 2, RK-27-2011-10, př. 3

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče z Kraje Vysočina
H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1387/27/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 15 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 15 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, Občanskému sdružení Paraplegici Vysočina, IČO: 22673270, na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče v celkové výši 15 000 Kč dle materiálu RK-27-2011-11, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-11.doc, RK-27-2011-11, př. 1, RK-27-2011-11, př. 2, RK-27-2011-11, př. 3

12. Vybavení Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1388/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na vybavení objektu rekonstruovaného Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-12.doc

13. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011
H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1389/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 subjektům uvedeným v materiálu RK-27-2011-13, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy RK-27-2011-13, př. 2 podle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-27-2011-13, př. 4;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 subjektům uvedeným v materiálu RK-27-2011-13, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-13.doc, RK-27-2011-13, př. 1, RK-27-2011-13, př. 2, RK-27-2011-13, př. 3, RK-27-2011-13, př. 4

14. Návrh partnerství v projektu Rovné příležitosti na Vysočině
H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení účast Kraje Vysočina jako partnera v uvedeném projektu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1390/27/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
účast Kraje Vysočina jako partnera s finanční účastí v projektu Rovné příležitosti na Vysočině dle materiálu RK-27-2011-14, př. 1upr1, předkládaném v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. 76.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-14.doc, RK-27-2011-14, př. 1

15. Dohoda o spolupráci při zajištění činnosti Národního centra pro transformaci
H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu uzavřít dohodu o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1391/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dle materiálu RK-27-2011-15, př. 1 dohodu o spolupráci kraje se společností 3P Consulting, s. r. o., se sídlem: Světická 2, Praha 10, IČO: 28198395.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-15.doc, RK-27-2011-15, př. 1

16. Návrh Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu Směrnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1392/27/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty dle materiálu RK-27-2011-16, př. 1.
odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-16.doc, RK-27-2011-16, př. 1

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu Třebíč, Cyrilometodějská 22
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1393/27/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 484 039,80 Kč určenou pro Základní školu Třebíč, Cyrilometodějská 22;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole Třebíč, Cyrilometodějská 22, IČO 47443936 o částku 484 039,80 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-27-2011-17.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-17.doc

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1394/27/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 368 104,80 Kč určenou pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole Pelhřimov, Komenského 1326, IČO 70844194 o částku 368 104,80 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-27-2011-18.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-18.doc

19. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje souhlasit se záměrem změny ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1395/27/2011/RK
Rada kraje
ukládá
OŠMS předložit žádost o změnu ve školském rejstříku školy zřizované krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměrem změny ve školském rejstříku u střední školy zřizované Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-27-2011-19, př. 1 kódem 1A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 9. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-19.doc, RK-27-2011-19, př. 1

20. Změny ve zřizovacích listinách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změny ve zřizovacích listinách níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1396/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola speciální a Praktická škola Černovice dle materiálu RK-27-2011-20, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř dle materiálu RK-27-2011-20, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 dle materiálu RK-27-2011-20, př. 3;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí dle materiálu RK-27-2011-20, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 14. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-20.doc, RK-27-2011-20, př. 1, RK-27-2011-20, př. 2, RK-27-2011-20, př. 3, RK-27-2011-20, př. 4

21. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1397/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu RK-27-2011-21, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-21.doc, RK-27-2011-21, př. 1

K bodům 22, 23, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

22. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne
Usnesení 1398/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít grantovou smlouvu dle materiálů RK-27-2011-22, př. 2, RK-27-2011-22, př. 3, RK-27-2011-22, př. 4 pro zajištění financování společného projektu School and Firm Hand in Hand regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálu RK-27-2011-22, př. 5 pro zajištění spolupráce při realizaci společného projektu School and Firm Hand in Hand regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne;
 • schválit převod prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu School and Firm Hand in Hand č. 4200294734/6800 ve výši 125 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-22.doc, RK-27-2011-22, př. 1, RK-27-2011-22, př. 2, RK-27-2011-22, př. 3, RK-27-2011-22, př. 4, RK-27-2011-22, př. 5, RK-27-2011-22, př. 6, RK-27-2011-22, př. 7

23. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
Usnesení 1399/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít grantovou smlouvu dle materiálů RK-27-2011-23, př. 2, RK-27-2011-23, př. 3, RK-27-2011-23, př. 4 pro zajištění financování společného projektu Effective School Management regionů Kraj Vysočina a City of Tampere;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálu RK-27-2011-23, př. 5 pro zajištění spolupráce při realizaci společného projektu Effective School Management regionů Kraj Vysočina a City of Tampere;
 • schválit převod prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu Effective School Management č. 4200294750/6800 ve výši 125 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-23.doc, RK-27-2011-23, př. 1, RK-27-2011-23, př. 2, RK-27-2011-23, př. 3, RK-27-2011-23, př. 4, RK-27-2011-23, př. 5, RK-27-2011-23, př. 6, RK-27-2011-23, př. 7

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1400/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • souhlasit s podporou modernizace vybavení technických středních škol Moderní měření dle materiálu RK-27-2011-24, př. 1;
 • schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, o částku 4 800 tis. Kč při současném zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 2 400 tis. Kč a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 2 400 tis. Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702, Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč a u Střední školy technické Žďár nad Sázavou, IČO 00226106, Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč na pořízení vybavení pro projekty Moderní měření .
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-24.doc, RK-27-2011-24, př. 1, RK-27-2011-24, př. 2, RK-27-2011-24, př. 3, RK-27-2011-24, př. 4, RK-27-2011-24, př. 5

25. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem ohledně „převodu“ vzdělávacích činností Domu dětí a mládeže Jihlava. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1401/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování budovy bez čp/če, objekt bydlení, postavené na pozemku st. par. č. 52/1 a st. par. č. 52/2 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice, včetně součástí a příslušenství, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • zrušit příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Jihlava, dle materiálu RK-27-2011-25, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu RK-27-2011-25, př. 1;
 • uzavřít darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu RK-27-2011-25, př. 3;
 • uzavřít smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu RK-27-2011-25, př. 4;
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Jihlava, IČO: 00286010, darovací smlouvou dle materiálu RK-27-2011-25, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, EO, MO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-25.doc, RK-27-2011-25, př. 1, RK-27-2011-25, př. 2, RK-27-2011-25, př. 3, RK-27-2011-25, př. 4, RK-27-2011-25, př. 5, RK-27-2011-25, př. 6

Ze zasedání se omluvil hejtman J. Běhounek. K bodům 26 29, 31 - 40, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

26. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 1402/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky v rozsahu, způsobem a za podmínek dle materiálu RK-27-2011-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv o budoucí kupní smlouvě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-26.doc, RK-27-2011-26, př. 1

27. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 1403/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími povinnými z věcného břemene a společností Telefónica Czech Republic, a. s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav sdělovacího vedení, s tím, že účastníkem smluv bude i Kraj Vysočina, jako stavebník vynucené přeložky sdělovacího vedení v případech, kdy budoucím povinným z věcného břemene není Kraj Vysočina, za podmínek dle materiálu RK-27-2011-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-27.doc, RK-27-2011-27, př. 1

28. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 1404/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky dle materiálu RK-27-2011-28, př. 1 za cenu 5 Kč/m2/rok pro k. ú. Zašovice a 7,- Kč/m2/rok pro k. ú. Okříšky s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání nájemních smluv na dobu určitou a to na dobu jednoho roku od předání stavby jejímu zhotoviteli Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-28.doc, RK-27-2011-28, př. 1

29. Prodej pozemku v k. ú. Humpolec
Usnesení 1405/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek st. par. č. 3976 - zastavěná plocha o výměře 27 m2, oddělený GP č. 3187-155/2011 z pozemku par. č. 1462/5 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591 za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 530 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-29.doc, RK-27-2011-29, př. 1

31. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1406/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2011-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-31.doc, RK-27-2011-31, př. 1

32. Změna usnesení 0193/03/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Ronov nad Sázavou
Usnesení 1407/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0193/03/2010/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 136-320/2006 označené novými par. č. 257/20 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 a par. č. 258/2 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav za kupní cenu sjednanou ve výši ceny úřední popřípadě za cenu v místě a čase obvyklou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno střed - Pisárky, 603 00 Brno 3, IČ: 00020451 do vlastnictví kraje Vysočina
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 136-320/2006 označené novými par. č. 257/20 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 a par. č. 258/2 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav za kupní cenu sjednanou ve výši ceny úřední popřípadě za cenu v místě a čase obvyklou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5 - Smíchov, IČO: 70889953 do vlastnictví kraje Vysočina .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-32.doc

33. Změna usnesení 0090/02/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Kunemil
Usnesení 1408/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0090/02/2010/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2087 m2 v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje Vysočina
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2087 m2 v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-33.doc

34. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1409/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-27-2011-34, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-34.doc, RK-27-2011-34, př. 1

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 1410/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-27-2011-35, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy, 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy a u pozemků v k. ú. a obci Humpolec za cenu dle platných oceňovacích předpisů;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2011-35, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy, 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy a u pozemků v k. ú. a obci Humpolec za cenu dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-35.doc, RK-27-2011-35, př. 1

36. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1411/27/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Rybníku, Kamenice na pozemcích par. č. 6019/4, par. č. 6019/6 a par. č. 6019/8 v k. ú. Kamenice u Jihlavy, obci Kamenice;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu Rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Rybníku, Kamenice na pozemcích par. č. 6019/4, par. č. 6019/6 a par. č. 6019/8 v k. ú. Kamenice u Jihlavy, obci Kamenice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-36.doc

37. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1412/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů
RK-27-2011-37, př. 1 a RK-27-2011-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-37.doc, RK-27-2011-37, př. 1, RK-27-2011-37, př. 2

38. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pavlov
Usnesení 1413/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout vzdát se předkupního práva k pozemku par. č. 1524/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 27553 m2 v k. ú. a obci Pavlov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-38.doc, RK-27-2011-38, př. 1

39. Koupě nemovitostí v k. ú. Hrotovice a v k. ú. Náměšť nad Oslavou a uzavření budoucí kupní smlouvy - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 1414/27/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-39.doc, RK-27-2011-39, př. 1

40. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov I.
Usnesení 1415/27/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-40.doc, RK-27-2011-40, př. 1, RK-27-2011-40, př. 2

30. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1416/27/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-30.doc, RK-27-2011-30, př. 1, RK-27-2011-30, př. 1a, RK-27-2011-30, př. 2, RK-27-2011-30, př. 3

41. Žádost o udělení souhlasu s prominutím pohledávky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1417/27/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-41.doc, RK-27-2011-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnout dar obcím z kapitoly Doprava. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1418/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-27-2011-42, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2011-42, př. 2upr1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-42.doc, RK-27-2011-42, př. 1, RK-27-2011-42, př. 2

K bodům 43, 44, 45, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

43. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
Usnesení 1419/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová dle materiálu RK-27-2011-43, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 10. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-43.doc, RK-27-2011-43, př. 1

44. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Usnesení 1420/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/409 Křeč - opěrná zeď;
 • II/350 Přibyslav - hranice okresu;
 • II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-44.doc, RK-27-2011-44, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 1421/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00013) o částku 4 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 4 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 4 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2011-45, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚS, p.o.
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-45.doc, RK-27-2011-45, př. 1

46. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství. Projednávání se zúčastnil R. Zvolánek, úředník oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1422/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II dle materiálu RK-27-2011-46, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2011-46, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-46.doc, RK-27-2011-46, př. 1, RK-27-2011-46, př. 2, RK-27-2011-46, př. 3

47. Žádost obce Přibyslavice o poskytnutí dotace na výměnu vodovodního řadu
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje žádost obce Přibyslavice o poskytnutí dotace na výměnu vodovodního řadu. Projednávání se zúčastnil R. Zvolánek, úředník oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1423/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci obci Přibyslavice z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu vodovodního řadu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-47.doc, RK-27-2011-47, př. 1

48. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2012
Z. Ryšavý informoval radu kraje o návrhu podpořit činnost Stanice Pavlov v roce 2012. V průběhu jednání přišel L. Joukl, odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1424/27/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 450 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2012 dle materiálu RK-27-2011-48, př. 3;
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-48.doc, RK-27-2011-48, př. 1, RK-27-2011-48, př. 2, RK-27-2011-48, př. 3, RK-27-2011-48, př. 4

49. Projekt Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1425/27/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti revitalizace maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit v rámci Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1.500.000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Zachování biodiverzity;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit šest akcí projektu Biodiverzita uvedených v materiálu RK-27-2011-49, př. 1 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-49.doc, RK-27-2011-49, př. 1

50. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita-PR Údolí Brtnice v rámci projektu Biodiverzita
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci pro akci Biodiverzita-PR Údolí Brtnice. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1426/27/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci pro akci Biodiverzita-PR Údolí Brtnice v rámci projektu Biodiverzita dle materiálu RK-27-2011-50, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 09. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-50.doc, RK-27-2011-50, př. 1, RK-27-2011-50, př. 2

51. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje na vědomí informaci o průběhu realizace uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1427/27/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 56.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový
termín: 30. 09. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-51.doc, RK-27-2011-51, př. 1, RK-27-2011-51, př. 2

K bodům 52, 53, odboru životního prostředí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

52. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
Usnesení 1428/27/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 2.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 09. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-52.doc

53. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
Usnesení 1429/27/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 250.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 09. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-53.doc

54. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel úřadu, seznámil radu kraje s předloženým záměrem Kraje Vysočina účastnit se jako partner při realizaci uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnily I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, I. Hanauerová, pověřena zastupováním vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1430/27/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr Kraje Vysočina účastnit se jako partner při realizaci projektu obecně prospěšné společnosti Gender Studies s názvem Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina;
ukládá
oddělení řízení lidských zdrojů spolupracovat na přípravě projektové žádosti a v případě, že projekt získá podporu, předložit Radě Kraje Vysočina dokumenty vztahující se k partnerství.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2011-54.doc, RK-27-2011-54, př. 1

55. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 27/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 9. 2011, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2011 dne 30. 8. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 31. 8. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz