Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-21

RK-27-2011-21.doc  RK-27-2011-21pr01.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-27-2011-21
NázevProjekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší prodloužení splatnosti půjčky poskytnuté k zajištění úspěšné realizace a dokončení plošného grantového projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina (dále jen Projekt ), jehož příjemce je Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 (dále jen Gymnázium ).
Gymnázium je realizátorem rozsáhlého Projektu zaměřeného na pořízení interaktivních tabulí a rozvoj dovedností, které se cca 100 učitelů naučí používat ve výuce (učitelé připraví 2450 výukových hodin s interaktivními tabulemi). Projekt je financován z prostředků globálního grantu (dále jen program ) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina. Roli zprostředkujícího subjektu plní Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů.
Do projektu je zapojeno dalších 10 gymnázií zřizovaných krajem v roli finančních partnerů. Rozpočtované náklady Projektu činí 14 340 717 Kč, plánované období realizace je listopad 2009 až duben 2012. Na rozběh Projektu obdrželo Gymnázium z prostředků programu zálohu ve výši 2 868 000 Kč, dle pravidel OP VK zadržuje poskytovatel dotace v závěru realizace projektu 10% způsobilých nákladů až do závěrečného vyúčtování projektu. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0326/04/2010/ZK obdrželo Gymnázium z rozpočtu kraje půjčku ve výši 2 500 000 Kč k zajištění realizace projektu s dobou splatnosti 1 000 000 Kč do konce září 2011 a zbytek do konce roku 2012. Vlivem pozdržení plateb z MŠMT došlo také k výraznému zdržení plateb příjemcům podpory ze strany zprostředkujícího subjektu (konkrétně v případě Gymnázia byla žádost o platbu předložena 14. 10. 2010 a prostředky přišly na účet 20. 5. 2011). Ředitelka Gymnázia proto požádala o posunutí termínu první splátky (1 000 000 Kč).
Celkové výdaje Projektu vynaložené do konce října 2011 činí cca 12 072 000 Kč. Proplacené výdaje ke konci července 2011 jsou cca 11 103 000 Kč, probíhá administrace žádosti o platbu (cca 1 708 000 Kč) a Gymnázium má připravenou žádost o platbu na dalších cca 791 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje vyhovět žádosti ředitelky Gymnázia a prodloužit termín splatnosti půjčky do konce roku 2012 (návrh dodatku ke smlouvě je v materiálu RK-27-2011-21, př. 1). S ředitelkou Gymnázia bylo dohodnuto, že v roce 2012 bude prostředky vracet průběžně, jak je obdrží.
Jak vyplývá z údajů, v současné době nemá škola z projektových prostředků kryty náklady na realizaci Projektu ani pro období od srpna do konce října 2011 (deficit cca 1 000 000 Kč). Ani v případě, že by škola v nejbližší době obdržela platbu 1 708 000 Kč, nemůže bez významného rizika narušení dokončení Projektu vrátit částku 1 000 000 Kč, protože není zřejmé, kdy bude ukončena administrace následující žádosti o platbu (791 000 Kč). Pokud by tato platba nepřišla do konce října, škole by chyběly prostředky na financování další etapy (od listopadu do konce ledna, plánované výdaje cca 1 150 000 Kč).
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor regionálního rozvoje (oddělení grantových programů): ORR nemá k materiálu připomínek, průběh realizace projektu je v současné době stabilizován.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu
RK-27-2011-21, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín do 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz