Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-10

RK-27-2011-10.doc  RK-27-2011-10pr01.doc  RK-27-2011-10pr02.doc  RK-27-2011-10pr03.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-27-2011-10
NázevModernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Komínová, K. Nováková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál pojednává o uzavření smlouvy o půjčce s Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací za účelem předfinancování projektu s názvem Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a podává informaci o změně v rozpočtu projektu.
Svým usnesením č. 0157/02/2011/ZK ze dne 22. 3. 2011 vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí informace o připravovaném projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města v rámci ROP Jihovýchod a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu do výše 12 790 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 15% celkových způsobilých výdajů projektu, tj. max. do výše 1 918 500 Kč z rozpočtu kraje.
Tento projekt byl schválen k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod na 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dne 28. 6. 2011
viz RK-27-2011-10, př. 1. V rámci kontrol realizovaných před podpisem smlouvy byla v souladu s kapitolou 5 Způsobilé výdaje Prováděcího dokumentu a zněním výzvy, v rámci které je projekt schválen, kontrolována způsobilost výdajů uvedených v rozpočtu. V této souvislosti Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod upravila Protokolem o provedení změny a souhlasu se změnou rozpočet projektu a vyčlenila celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů ve výši 883 500 Kč. Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé) činí po provedené změně částku 12 667 927 Kč, z čehož je dotace projektu ve výši 9 981 128,64 Kč a vlastní podíl žadatele je 1 803 298,36 Kč, viz RK-27-2011-10, př. 2.
Tyto změny v rozpočtu projektu byly následně projednány s Ing. Tomášem Škarydem, radním pro oblast cestovního ruchu a kultury, který doporučil jejich akceptaci, neboť se jedná o mimořádnou příležitost využít účelovou finanční dotaci k realizaci jednoho z prioritních cílů Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o změně v rozpočtu projektu a poskytnout Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci bezúročnou půjčku ve výši 12 668 000 Kč za účelem realizace projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města .
Finanční prostředky budou čerpány v průběhu období 2012 - 2015 dle skutečných potřeb projektu na základě žádostí ředitele Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace a předpokládá se, že jejich potřeba bude promítnuta v jednotlivých letech v etapě sestavování návrhu rozpočtu .
StanoviskaOdbor ekonomický považuje za potřebné sdělit, že předfinancování celého projektu je nutné zapracovat v letech 2012 až 2015 do návrhu rozpočtu kapitoly Kultury jako finanční závazek kraje. Pokud se týče vlastní finanční spoluúčastí muzea (15 %, tj. ve výši 1 803 tis. Kč) a nezpůsobilých výdajů projektu (883,5 tis. Kč), je třeba tuto záležitost řešit dle postupu stanoveného usnesením zastupitelstva kraje č. 0429/05/2010 ze dne 21. 9. 2010, tedy v období po ukončení projektu a jeho finančním vypořádání, kdy spoluúčast organizace bude řešena příslušným rozpočtovým opatřením a neuznatelné náklady projektu budou řešeny samostatně i s přihlédnutím k finančnímu hospodaření organizace.

Odbor informatiky: Půjčka je zaevidována v systému eDotace - ID O00157.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2011-10, př. 2;
* rozhodnout poskytnout půjčku v celkové výši 12 668 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO: 00090735, za účelem realizace projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města dle materiálu RK-27-2011-10, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz