Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-35

RK-27-2011-35.doc  RK-27-2011-35pr01.xls
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-27-2011-35
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Zpracoval M. Jaroš, V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
OM připravuje průběžně dle možností podklady pro další hromadné výkupy pozemků.
Pozemky uvedené v materiálu RK-27-2011-35, př. 1 (celková výměra 4616 m2) byly identifikovány na základě geometrických plánů a obnovy katastrálního operátu a je možné zahájit s jejich vlastníky proces majetkoprávního vypořádání. Je předpoklad, že na výkup těchto pozemků budou použity finanční prostředky ze státního rozpočtu - podprogramu 298226. Cílem podprogramu je realizace usnesení vlády č. 1570 ze dne 21. prosince 2009 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a dořešení výkupu pozemků od fyzických a právnických osob, které se nepodařilo vyřešit v rámci první etapy. Účast státního rozpočtu je ve výši max. 40 Kč/m2 nebo 50 Kč/m2 vykoupeného pozemku podle umístění pod silnicí III. nebo II. třídy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zahájit s vlastníky pozemků uvedených v materiálu
RK-27-2011-35, př. 1 jednání o odprodeji pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy s nabídkou kupní ceny 40 Kč/m2 - u pozemků zastavěných silnicí III. třídy, 50 Kč/m2 - u pozemků zastavěných silnicí II. třídy a v k. ú. a obci Humpolec za cenu dle platných oceňovacích předpisů a v případě dohody pozemky za navrženou kupní cenu vykoupit.

Výkupem dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu - tj. vlastník silnice bude i vlastníkem silnicí zastavěných pozemků.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zahájit jednání o koupi pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt tyto pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-27-2011-35, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy, 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy a u pozemků v k. ú. a obci Humpolec za cenu dle platných oceňovacích předpisů;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2011-35, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy, 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy a u pozemků v k. ú. a obci Humpolec za cenu dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz