Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-12

RK-27-2011-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-27-2011-12
NázevVybavení Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0045/01/2008/ZK ze dne 12. 2. 2008, byl schválen investiční záměr na akci Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce , který je spolufinancován z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb program Ministerstva práce a sociálních věcí - 113 310. Jedná se o celkovou rekonstrukci budovy, která byla nevhodná dispozičně i provozně. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2010. Na základě informací od zhotovitele a časového harmonogramu postupu prací, se předpokládá, že k předání řádně dokončeného díla objednateli dojde ke konci 3. čtvrtletí 2011.
Před zahájením provozu a přestěhováním klientů z náhradních prostor zpět do Domova důchodců Ždírec, je třeba tento zrekonstruovaný objekt vybavit movitým majetkem, který nebyl zahrnut jako součást stavebních prací. Celkové náklady na vybavení hmotným majetkem jsou odhadovány ve výši 10 mil. Kč. Finanční prostředky budou určeny na pořízení
* zdravotnického a kuchyňského nábytku,
* kancelářského nábytku,
* seniorského nábytku,
* sedacího nábytku a
* dalšího mobiliáře nezbytného pro zajištění provozu zařízení (např. hygienické sety doplňků, regály, informační systém).
Finanční prostředky na vybavení hmotným majetkem nově zrekonstruovaného Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, byly uvedeny jako další možné finanční požadavky ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 10 000 tis. Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na vybavení objektu rekonstruovaného Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem, který není zahrnut jako součást stavebních prací. Rozpočtové opatření se navrhuje krýt současným snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o 10 000 tis. Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva je 34 662 tis. Kč. Po schválení požadavku vyplývajícího z tohoto materiálu ve výši 10 000 tis. Kč bude stav položky Nespecifikovaná rezerva činit 24 662 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na vybavení objektu rekonstruovaného Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz