Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-46

RK-27-2011-46.doc  RK-27-2011-46pr01.pdf  RK-27-2011-46pr02.xls  RK-27-2011-46pr03.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-27-2011-46
NázevPoskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zemědělství (dále jen MZe ) poskytuje finanční podporu na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací podle svých Pravidel pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (dále jen Pravidla ). Pravidla MZe jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Kraji Vysočina byl dne 25. 3. 2011 doručen z MZe seznam 31 akcí, které se ucházejí o finanční podporu podle Pravidel, s celkovými investičními náklady 638 500 000 Kč. Podle metodiky MZe odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po projednání s radou kraje rozdělil akce do kategorií 1+, 1, 2 a 3, přičemž kategorie 1+ je nejvyšší prioritou se zahájením financování ze státního rozpočtu v letošním roce. Podle metodiky MZe bylo ale nezbytné s ohledem na omezené výdajové rámce státního rozpočtu dodržet maximální celkovou výši nákladů v kategorii 1 ve výši cca 210 000 000 Kč, z toho bylo třeba označit kategorii 1+ v maximální celkové výši nákladů 60 000 000 Kč. Zbývající akce bylo třeba zařadit podle finančních objemů rovnoměrně do kategorií 2 a 3. Tento seznam akcí s rozdělením do kategorií byl následně odeslán zpět na MZe, přičemž do kategorie 1+ bylo zařazeno 13 akcí s celkovými náklady 64 300 000 Kč.
V čl. III odst. 6 Pravidel je uvedeno: Závaznost nejvyšších priorit krajských úřadů je podmíněna spolufinancováním z prostředků kraje v minimální výši 10 % nákladů staveb s tím, že přednostně budou řešeny akce s nejvyšším krajským spolufinancováním. Příslib o spolufinancování z rozpočtu kraje musí být při projednání doložen kladným stanoviskem schváleným v zastupitelstvu příslušného kraje. Dále v čl. III odst. 7 Pravidel je uvedeno: U akcí spolufinancovaných z prostředků kraje musí investor doložit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z krajského rozpočtu ještě před vydáním Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce .
Zastupitelstvo kraje dne 21. 6. 2011 usnesením č. 0348/04/2011/ZK rozhodlo poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda 6 žadatelům v celkové výši 1 739 538 Kč, kteří doložili žádost o poskytnutí dotace včetně smlouvy o dílo s dodavatelem prací a stavebního povolení v právní moci. Zbývajících 7 žadatelů doručilo na odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství žádost o poskytnutí dotace včetně požadovaných dokladů po zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 6. 2011.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje rozhodnout poskytnout dotace na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II ve výši 10 % z celkových nákladů staveb podle přílohy č. 2 tohoto materiálu. Jedná se o akce, které byly zařazeny do kategorie 1+. U dvou akcí (Obec Chlístov - Vodovod Chlístov, VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč - Rekonstrukce ÚV Opatov) není zatím doloženo stavební povolení v právní moci ani smlouva o dílo s dodavatelem prací, u jedné akce (Obec Studnice - Vodovod Studnice) není zatím doloženo stavební povolení v právní moci a u jedné akce (Obec Vyskytná - ČOV Vyskytná) není zatím doložena smlouva o dílo s dodavatelem prací. Podle sdělení žadatelů by měly být chybějící doklady doloženy nejpozději před zasedáním zastupitelstva kraje dne 20. 9. 2011. Z tohoto důvodu budou v příloze č. 2 tohoto materiálu upřesněny celkové náklady a tedy i výše dotace kraje u některých akcí přímo na zasedání zastupitelstva kraje.
Finanční krytí je z příjmu poplatků za odběr podzemní vody, jejichž využití je podle § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, účelově vázáno jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu vod, kde se uvedené poplatky shromažďují. Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 v kapitole Zemědělství, § 2310 Pitná voda je 7 000 000 Kč. Zastupitelstvo kraje dne 21. 6. 2011 usnesením č. 0348/04/2011/ZK rozhodlo poskytnout dotace 6 žadatelům v celkové výši 1 739 538 Kč. K dispozici tedy zbývá 5 260 462 Kč. Rozpočtové opatření spočívá ve snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů při současném zvýšení položky 6341 - Investiční transfery obcím a položky 6349 - Investiční transfery dobrovolným svazkům obcí podle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Dotace bude poskytnuta podle vzoru smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 3 tohoto materiálu.
StanoviskaMateriál byl projednán s příslušným složkovým radním Ing. Josefem Matějkem.

Ekonomický odbor :
Ekonomický odbor nemá připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Zemědělství, § 2310 Pitná voda (ÚZ 00020) na podporu akcí zařazených Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II je 5 260 462 Kč.

Odbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00119-01.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II dle materiálu RK-27-2011-46, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2011-46, př. 3.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz