Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-53

RK-27-2011-53.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-27-2011-53
NázevPřevod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
Zpracoval M. Brom
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. pro zpracování podkladů k vydání jednotlivých rozhodnutí o poskytnutí dotace ke třem akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina spolufinancovaného z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ).
Jedná se o ošetření zeleně či úpravu vodního režimu v areálu těchto zařízení:
1. Domov důchodců Ždírec
2. Ústav sociální péče Věž
3. Ústav sociální péče Křižanov
Dne 27. dubna 2010 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání usnesením č. 0672/13/2010/RK a následně Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. května 2010 usnesením č. 0229/03/2010/ZK vzalo na vědomí postup na zabezpečení přípravy akcí projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. a uložila odboru životního prostředí a odboru sociálních věcí připravit vybrané akce projektu k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 15. července 2011 předložil odbor životního prostředí tři žádosti k jednotlivým akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. na krajské pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havl. Brodě.
Předmětem žádostí bylo zachránit vybrané parky či jejich části před úplnou destrukcí či zánikem (Ústav sociální péče Věž), případně celková revitalizace zeleně (Domov důchodců Ždírec) nebo obnova vodního režimu parku (Ústav soc. péče Křižanov) v majetku Kraje Vysočina a svěřená do správy organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Vydání registračních listů tj. příslibu finančních prostředků k jednotlivým žádostem
se předpokládá na přelomu roku 2011/2012.
V průběhu předprojektové a projektové fáze došlo k řadě změn v pravidlech administrace, právních předpisech a způsobu financování projektů z prioritní osy 6., oblasti podpory 6. 5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Některé nepovinné záležitosti či původně uznatelné náklady je žadatel nyní povinen zajistit či z vlastních zdrojů zafinancovat, v některých případech i zpětně, jako např. biologické posouzení, soudněznalecké posudky (ohodnocení finanční hodnoty dřeva kácených stromů) apod.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 250.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. pro zpracování podkladů k vydání jednotlivých rozhodnutí o poskytnutí dotace ke třem akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II . Jedná se o předprojektovou přípravu tj. uznatelné náklady.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 byly na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. schváleny finanční prostředky ve výši 1 460 tis. Kč.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 250.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 30. 09. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz