Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-22

RK-27-2011-22.doc  RK-27-2011-22pr01.pdf  RK-27-2011-22pr02.pdf  RK-27-2011-22pr03.doc  RK-27-2011-22pr04.pdf  RK-27-2011-22pr05.doc  RK-27-2011-22pr06.doc  RK-27-2011-22pr07.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-27-2011-22
NázevSpolečný projekt regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne
Zpracoval K. Ubr, R. Křivánek
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá k projednání smlouvy o financování a spolupráci při realizaci společného projektu regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne v oblasti středoškolského vzdělávání z prostředků programu Comenius Regio Partnerships (dále jen CRP ).
Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne připravily párové projektové žádosti na společný projekt School and Firm Hand in Hand (česky Škola a firma ruku v ruce , dále jen Projekt ). Po projednání v radě kraje byla projektová žádost předložena v únoru 2011 Domu zahraničních služeb, Národní agentuře pro evropské vzdělávací projekty (dále jen NAEP ). V červenci obdržel Kraj Vysočina sdělení o schválení projektové žádosti (materiál RK-27-2011-22, př. 1).
Projekt je zaměřený na rozvoj partnerství obou regionů v oblasti spolupráce středních škol a firem, kariérového poradenství a role regionálních partnerů. Doba trvání Projektu je od 1. 8 2011 do 31. 7. 2013. Podrobnější informace jsou v materiálu RK-27-2011-22, př. 6 (překlad projektové žádosti).
Nositelem české části projektu je Kraj Vysočina, na přípravě a realizaci se dále budou podílet partneři Vysočina Education, Krajská hospodářská komora a 3 střední školy - Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Střední škola stavební Jihlava a Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Rozpočet projektu je schválen ve výši 24 450 EUR a podpora z prostředků programu do výše 22 587,50 EUR (75%) a vyžaduje spolufinancování 25% z části nákladů projektu (ze 7 450 EUR) z rozpočtu kraje (částka spolufinancování činí 1 862,50 EUR, cca 45 000 Kč). Z prostředků kraje a Vysočiny Education je navrženo zajistit dopravu účastníků (vlastní vozidla a řidič), osobní náklady členů regionálního projektového týmu (v rámci plnění pracovních povinností) a prostory pro jednání (vlastní prostory) a navíc cca 10 000 Kč na dofinancování cestovních náhrad. Dále bude potřebné zajistit předfinancování aktivit v závěru projektu ( zádržné před vyúčtováním ve výši 20%, 4 517,50 EUR, tedy cca 115 000 Kč). Pro přípravu a realizaci projektu je navržen šestičlenný regionální projektový tým složený ze zástupců OŠMS (3), OSH (1) a Vysočina Education (2). Rozložení kompetencí je uvedeno v materiálu RK-27-2011-22, př. 7.
Po schválení Projektu zaslala NAEP k podpisu grantovou smlouvu s přílohami (materiály RK-27-2011-22, př. 2 - RK-27-2011-22, př. 4; v materiálu RK-27-2011-22, př. 6 jsou přeloženy stěžejní pasáže projektové žádosti). Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní spolupráci, je potřebné projednat smlouvu v zastupitelstvu kraje. Na základě doporučení ORR a OE připravil OŠMS k zajištění spolupráce s partnery smlouvu o partnerství, která je rovněž předložena k projednání orgánům kraje (materiál RK-27-2011-22, př. 5).
Návrh řešení Přípravný tým projektu předkládá orgánům kraje k projednání grantovou smlouvu s přílohami a smlouvu o partnerství k zajištění financování a spolupráce při realizaci společného projektu s Regionem Champagne-Ardenne s názvem School and Firm Hand in Hand . OŠMS navrhuje převést prostředky na předfinancování (115 000 Kč) a spolufinancování (10 000 Kč) z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet Projektu.
StanoviskaGrémium ředitele (projektová kancelář):
Stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.

Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Nositelem projektu bude Kraj Vysočina, na zvláštní účet projektu budou převedeny finanční prostředky na spolufinancování a částečné předfinancování projektu.

Odbor regionálního rozvoje:
ORR nemá připomínky k navrženému usnesení.

Oddělení rozvoje lidských zdrojů:
Oddělení řízení lidských zdrojů bere na vědomí a souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít grantovou smlouvu dle materiálů RK-27-2011-22, př. 2,
RK-27-2011-22, př. 3, RK-27-2011-22, př. 4 pro zajištění financování společného projektu School and Firm Hand in Hand regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne;
* rozhodnout uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálu RK-27-2011-22, př. 5 pro zajištění spolupráce při realizaci společného projektu School and Firm Hand in Hand regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne;
* schválit převod prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu School and Firm Hand in Hand č. 4200294734/6800 ve výši 125 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz