Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-28

RK-27-2011-28.doc  RK-27-2011-28pr01.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-27-2011-28
NázevUzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemních smluv na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky .
Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Silnice II/405 je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Stavební práce se budou týkat hlavně úpravy nevyhovujících směrových oblouků a úpravy šířkového uspořádání silnice. Součástí stavby jsou též přeložky navazujících komunikací a inženýrských sítí. Celková délka rekonstrukce je 1852 m.
Z aktualizované dokumentace zpracované společností SHB, akciová společnost se sídlem Štefánikova 21, 602 00 Brno vyplývá potřeba uzavření dalších nájemních smluv s vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu dočasného záboru předmětné stavby. Pronajaté pozemky budou sloužit jako manipulační plocha, plocha k umístění dočasné skládky ornice a zeminy, zařízení staveniště, k provedení vynucených přeložek veřejných sítí a k úpravě zemědělských sjezdů.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníky pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky v katastrálním území Zašovice a Okříšky dle materiálu
RK-27-2011-28, př. 1, nájemní smlouvy za cenu stanovenou v souladu s Ministerstva financí ČR č. 1/2010 ze dne 8. 12. 2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění výměru č. 03/2010 ze dne 1. 7. 2010, tj. za cenu 5 Kč/m2/rok pro k. ú. Zašovice
a 7,- Kč/m2/rok pro k. ú. Okříšky). Jedná se o standardní nájemní smlouvy. Nájem bude uzavřen na dobu určitou a to na jeden rok od předání stavby jejímu zhotoviteli Krajem Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky dle materiálu RK-27-2011-28, př. 1 za cenu 5 Kč/m2/rok pro k. ú. Zašovice a 7,- Kč/m2/rok pro k. ú. Okříšky s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání nájemních smluv na dobu určitou a to na dobu jednoho roku od předání stavby jejímu zhotoviteli Krajem Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz