Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-13

RK-27-2011-13.doc  RK-27-2011-13pr01.pdf  RK-27-2011-13pr02.pdf  RK-27-2011-13pr03.pdf  RK-27-2011-13pr04.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-27-2011-13
NázevFOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011
Zpracoval J. Bína, O.Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením zastupitelstva kraje č. 0265/03/2011/ZK dne 10. 5. 2011 byla schválena výzva grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 na podporu realizace investičních akcí určeného pro nestátní neziskové organizace poskytujících sociální služby. Celkový objem finančních prostředků tohoto grantového programu je 2 500 000 Kč.
Uzávěrka programu byla 10. 6. 2011. V tomto termínu bylo doručeno celkem 28 žádostí. Vyhodnocením grantového programu se zabýval řídící výbor jmenovaný zastupitelstvem kraje. První zasedání řídícího výboru proběhlo dne 15. 8. 2011. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo vyřazeno 7 žádostí a další 3 žádosti vyřazeny z důvodu neúplně doložených povinných příloh. Zbývajících 18 žádostí postoupilo do bodového hodnocení. Druhé zasedání řídícího výboru se konalo dne 22. 8. 2011. K podpořeno bylo doporučeno 14 projektů. Zůstatek finanční alokace programu činí 0 Kč. Materiály z jednání řídícího výboru jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí. Z doporučení řídícího výboru byl zpracován návrh na poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.
Tento grantový program byl realizován již v loňském roce a setkal se s velkým ohlasem u poskytovatelů sociálních služeb, protože finance na investice získávají s velkými obtížemi. Jedná se o stabilní služby na území kraje a dotace na investice je prospěšná pro jejich další rozvoj.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2011-13, př. 1,doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu
RK-27-2011-13, př. 2 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-27-2011-13, př. 4, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2011-13, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 subjektům uvedeným v materiálu RK-27-2011-13, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy RK-27-2011-13, př. 2 podle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-27-2011-13, př. 4;
* rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 subjektům uvedeným v materiálu RK-27-2011-13, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz