Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-43

RK-27-2011-43.doc  RK-27-2011-43pr01.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-27-2011-43
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuVe schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 je zařazena akce III/3507 Havlíčkova Borová . Předmětem této akce bude rekonstrukce poslední části průtahu městysem Havlíčkova Borová (3.etapy) včetně vynucených přeložek inženýrských sítí, které bude zajišťovat Kraj Vysočina. Rekonstrukci a výstavbu chodníků včetně rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení bude zajišťovat městys Havlíčkova Borová. V letošním roce se předpokládá výběr dodavatele pro realizaci této etapy.
Projektová dokumentace je vypracována firmou DMC Havlíčkův Brod, s. r. o. ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Charakter stavebních prací vyžaduje společný postup městyse Havlíčkova Borová a Kraje Vysočina při zadání podlimitní veřejné zakázky na tuto akci, jehož výsledkem bude zadání zakázky jednomu dodavateli.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje uzavřít před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa s městysem Havlíčkova Borová smlouvu o společném postupu zadavatelů podle ust. § 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz. RK-27-2011-43, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných stavebních prací bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová dle materiálu RK-27-2011-43, př. 1. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 24 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová dle materiálu RK-27-2011-43, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 10. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz