Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-05

RK-27-2011-05.doc  RK-27-2011-05pr01.xls  RK-27-2011-05pr02.xls
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-27-2011-05
NázevNávrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2010
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) vydalo podle ustanovení § 60a odst.11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolaní a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.

Dotace je určena pro krajem zřizované nemocnice, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2010 . V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ ČR dne 2. 8. 2011 na účet Kraje Vysočina finanční prostředky pod ÚZ 35015 ve výši 2 682 926 Kč. Přehled výše schválených dotací pro jednotlivé nemocnice Kraje Vysočina je uveden v příloze RK-27-2011-05, př. 1.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ve výši dotace.poukázané ministerstvem na účet kraje.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Poukázané prostředky v celkové výši 2 682 926 Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s příslušným specializačním vzdělávání rezidentů ve 2. pololetí 2011.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00155 (příloha č. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2010 (ÚZ 35015) ve výši:
- 37 999,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
- 919 913,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 508 875,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
- 222 067,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
- 994 070,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2011, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku:
- 37 999,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
- 919 913,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 508 875,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
- 222 067,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
- 994 070,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2011 o částku:
- 37 999,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
- 919 913,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 508 875,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
- 222 067,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
- 994 070,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa 2010 na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz