Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-02

RK-27-2011-02.doc  RK-27-2011-02pr01.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-27-2011-02
NázevVyhodnocení projektu Program prevence dětských úrazů ve školním roce 2010/2011
Zpracoval T. Halačka
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuPředložený materiál podává Radě Kraje Vysočina informaci o vzniku a průběhu pilotního projektu Program prevence dětských úrazů a navazujícího projektu Výuka první pomoci pro učitele prvních stupňů základních škol , který realizoval odbor zdravotnictví ve školním roce 2010/2011.
Při projednávání rozpočtu na r. 2010, v souvislosti s akčním plánem ZDRAVÍ 21 pro Kraj Vysočina na období 2008-15 (Priorita 5: Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy), bylo hejtmanem Jiřím Běhounkem a radním Martinem Hyským doporučeno podpořit projekty a programy prevence dětských úrazů, které vznikají v souvislosti se sportem, s trávením volného času, s pobytem ve škole či doma, případně v dopravě. Z podnětu odboru zdravotnictví byly ve spolupráci s pracovní skupinou programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina vytvořeny návrhy projektů Prevence dětských úrazů a Výuka první pomoci pro učitele prvních stupňů základních škol . Projekty vychází ze studie Analýza zdravotního stavu obyvatel kraje Vysočina (MUDr. Wasserbauer, 2008) a hodnocení zdravotníků, kdy úrazy jsou uváděny jako nejčastější příčina dětských úmrtí. Kraj Vysočina patří do horší poloviny tabulky krajů v ČR. Dětským úrazům se však dá vhodnou prevencí účinně předcházet. Cílem projektů bylo vhodným způsobem, respektujícím danou věkovou kategorii, podpořit prevenci dětských úrazů a zvýšit úroveň znalostí první pomoci u žáků prvních stupňů základních škol se zaměřením na třetí ročníky základní školy. Projekty zahrnují vydání a distribuci zdravotně výchovných materiálů pro všechny žáky a pedagogy 3. tříd základních škol, cyklus besed, her a nácviků a Dny prevence dětských úrazů ve vybraných školách a výtvarnou soutěž pro žáky zapojené do cyklu besed a nácviků. Dále proškolení pedagogů prvních stupňů základních škol v poskytování první pomoci formou celodenního praktického semináře. Tyto projekty navazují a vhodně doplňují grantový program Fondu Vysočina Prevence dětských úrazů ve školách 2008 a dlouhodobý projekt První pomoc do škol .
Připravované projekty byly prezentovány v únoru, březnu a dubnu 2010 na seminářích Zdravé školy na Vysočině . Dotazníkový průzkum v dubnu 2010 potvrdil zájem škol a do nabízených projektů se v různém rozsahu přihlásilo celkem 68 základních škol. K realizaci projektu Program prevence dětských úrazů bylo vybráno 26 škol s přihlédnutím k rovnoměrnému pokrytí území kraje. Do projektu Výuka první pomoci pro učitele prvních stupňů základních škol byly zařazeny všechny přihlášené školy.
Realizace projektů probíhala v období říjen 2010 až červen 2011. Podrobnější vyhodnocení je uvedeno v materiálu RK-27-2011-02, př. 1.
Na základě získaných zkušeností z pilotního projektu a v závislosti na možnosti finančního rozpočtu pro r. 2012, bude Odbor zdravotnictví usilovat o pokračování projektu i pro školní rok 2011/2012 s možným rozšířením počtu účastníků a obsahovou úpravou projektů.
Návrh řešení Vzhledem k úspěšnosti dosavadního průběhu projektu v něm doporučujeme podle možností finančního rozpočtu pokračovat i ve školním roce 2011/2012.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o projektech Program prevence dětských úrazů a Výuka první pomoci pro učitele prvních stupňů základních škol ve školním roce 2010/2011.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín-- 2012- 8- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz