Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-48

RK-27-2011-48.doc  RK-27-2011-48pr01.doc  RK-27-2011-48pr02.doc  RK-27-2011-48pr03.doc  RK-27-2011-48pr04.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-27-2011-48
NázevSmlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2012
Zpracoval D. Vacková
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuOdbor životního prostředí předkládá radě kraje materiál, který navrhuje podpořit činnost Stanice Pavlov o. p. s., IČ 28771028 v roce 2012.
Stanice Pavlov, o. p. s. (dále jen Stanice ) navázala v roce 2010 na činnost státní stanice ochrany fauny, která byla provozována pod Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) do konce roku 2009. Transformaci stanice Kraj Vysočina podpořil v roce 2009 dotací 200 000 Kč a půjčkou 300 000 Kč na zpracování projektu do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblast podpory 6. 2 - podpora biodiverzity (dále také OPŽP). Dále pak v roce 2010 kraj přispěl částkou 1 500 000 Kč na zajištění provozu Stanice (usnesení č. 0393/05/2009/ZK) a částkou 900 000 Kč a následně v roce 2011 částkou 600 000 Kč formou partnerství při realizaci projektu Rekonstrukce Stanice ochrany fauny v Pavlově prostřednictvím čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 (usnesení č. 0393/05/2009/ZK) a částkou 1 600 000 Kč na provoz Stanice. Kraj Vysočina má na základě zakládací smlouvy ve správní radě obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s. své delegované zástupce. V dozorčí radě je člen Zastupitelstva Kraje Vysočina. Podrobnější informace o činnosti a provozu viz materiál RK-27-2011-48, př. 2.
Zásadním problémem pro transformaci Stanice byly nevypořádané majetkové vztahy a neuspokojivý stav budov a chovatelských zařízení. Stanice toto řešila na přelomu roku 2009 a 2010 žádostí o podporu z OPŽP, z které je možno podporovat projekty na investiční opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a uznatelnými náklady jsou jak výkup nemovitostí včetně pozemků, tak rekonstrukce a pořízení vybavení i náklady na přípravu žádosti a projektovou přípravu. Dne 11. 8. 2010 obdržela Stanice od Státního fondu životního prostředí oznámení o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a začala s rekonstrukcí. V roce 2011 hodlala Stanice podat žádost o podporu z OPŽP na 2. etapu rekonstrukce stanice, a to konkrétně na výkup a opravu objektu č. p. 54 v areálu Stanice, který je v majetku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a je zatím bezplatně zapůjčen Stanici Pavlov, o. p. s. Cílem bylo využití ekonomického potenciálu objektu k podpoře financování provozu Stanice. Výsledkem mělo být snížení závislosti činnosti Stanice na podpoře z vnějšku, především redukce zatím nezbytné provozní podpory z rozpočtu kraje. Tento záměr však nelze realizovat z důvodu změny dotačního titulu Prioritní osy 7 OPŽP, ze kterého byl vyloučen výkup a opravy nemovitostí. Záměr výkupu a využití dalšího objektu v areálu (Pavlov č.p. 54) a jeho využití pro vícedenní pobytové vzdělávací kurzy proto nebyl zahájen. Z tohoto důvodu nebyla využita poskytnutá dotace Kraje Vysočina na přípravu tohoto projektu (poskytnutá dotace 200 tis. byla vrácena v plné výši) a odpadá sjednané čerpání podpory Kraje Vysočina ve výši 1 500 000 Kč pro zajištění spolufinancování v zamýšleném projektu.
Bez podpory kraje se činnost Stanice zatím neobejde, proto Stanice žádá o poskytnutí 1 450 000 Kč na provoz v roce 2012 (viz materiál RK-27-2011-48, př. 1). Jde o částku, která by byla dosud nejnižší provozní podporou Kraje Vysočina pro provoz záchranné stanice, i když není tak nízká, jak předpokládala tabulka předložená zastupitelstvu kraje v roce 2009, kdy se Stanice Pavlov, o. p. s. chystala provoz zařízení od AOPK ČR převzít. Důvodem proč není tehdejší předpoklad na rok 2012 dosažen, je především příliš nízký podíl obcí na podpoře provozu zařízení a pracovní náročnost zajištění nevýdělečného provozu záchranné stanice. Dotace je nestandardně poskytována předem (viz materiál RK-27-2011-48, př. 3), neboť je určena na provozní náklady v daném roce a Stanice by bez této dotace nebyla schopna činnost zajistit.
Smysl a význam Stanice jsou stručně uvedeny v materiálu RK-27-2011-48, př. 1. Aktuální zakládací smlouva je v materiálu RK-27-2011-48, př. 4.
Návrh řešení Odbor životního prostředí považuje za potřebné, aby Stanice v kraji dále fungovala. Odbor životního prostředí proto navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnutí finančních prostředků na krytí provozních nákladů v příštím roce ve výši 1 450 000 Kč formou dotace. Tyto finanční prostředky budou navrhovány do rozpočtu na rok 2012.
StanoviskaEkonomický odbor: V případě, že zastupitelstvo kraje rozhodne poskytnout dotaci pro Stanici Pavlov, o.p.s. ve výši 1 450 000 Kč na zajištění provozu stanice v roce 2012, bude finanční krytí dotace třeba zahrnout do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, do kapitoly Životní prostředí.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00162.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 450 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2012 dle materiálu RK-27-2011-48 př. 3;
Odpovědnost OŽP
Termín do 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz