Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-27

RK-27-2011-27.doc  RK-27-2011-27pr01.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-27-2011-27
NázevUzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na vynucenou přeložku sdělovacího vedení v katastrálním území Zašovice a Okříšky.
Kraj Vysočina je investorem stavby II/405 Zašovice - Okříšky. Tato stavba si vynutila mimo jiné i přeložku dálkového optického a metalického kabelu. Z tohoto důvodu je nutné s vlastníky pozemků dotčených přeložkou sdělovacího vedení přistoupit k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je dle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů jednou z podmínek vydání stavebního povolení pro tuto stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na užívání části pozemků uvedených v materiálu
RK-27-2011-27, př. 1 v katastrálních územích Zašovice a Okříšky mezi vlastníky pozemků a společností Telefónica Czech Republic, a.s. za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav sdělovacího vedení. Jedná se o standardní smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Účastníkem těchto smluv bude i Kraj Vysočina jako stavebník vynucené přeložky, kterému bude uložena povinnost uhradit po kolaudaci stavby budoucímu povinnému z věcného břemene jednorázovou úhradu za zřízení tohoto věcného břemene, vypočtenou dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku ve výši 50 Kč/bm. U pozemků ve vlastnictví ČR - Lesů České republiky, s.p. bude cena za zřízení tohoto věcného břemene stanovena na základě vnitřních předpisů Lesů České republiky, s.p.. V případech kdy je vlastníkem pozemků Kraj Vysočina bude se jednat o vzájemné započtení pohledávky ve výši 100,- Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími povinnými z věcného břemene a společností Telefónica Czech Republic, a. s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav sdělovacího vedení, s tím, že účastníkem smluv bude i Kraj Vysočina, jako stavebník vynucené přeložky sdělovacího vedení v případech, kdy budoucím povinným z věcného břemene není Kraj Vysočina, za podmínek dle materiálu RK-27-2011-27, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz