Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-25

RK-27-2011-25.doc  RK-27-2011-25pr01.doc  RK-27-2011-25pr02.doc  RK-27-2011-25pr03.doc  RK-27-2011-25pr04.doc  RK-27-2011-25pr05.doc  RK-27-2011-25pr06.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-27-2011-25
NázevSystémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
Zpracoval D. Hřebenová, P. Dvořák
Předkládá M. Pech, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší převod vzdělávacích činností Domu dětí a mládeže Jihlava.
Na základě nabídky kraje a jednání s městem souhlasí město Jihlava s tím, že zřídí příspěvkovou organizaci města vykonávající činnost domu dětí a mládeže, která převezme v plném rozsahu vzdělávací činnosti rušené příspěvkové organizace kraje.
Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 267 /11 - ZM zřídilo ke dni 1. 1. 2012 příspěvkovou organizaci s názvem Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace, a schválilo darovací smlouvu (materiál RK-27-2011-25, př. 3) a smlouvu o převodu práv a závazků (materiál RK-27-2011-25, př. 4).
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby kraj zrušil příspěvkovou organizaci (dále jen organizace ) ke dni 31. 12.2011 a v rozhodnutí o zrušení určil, že práva a závazky z pracovněprávních vztahů přejdou na příspěvkovou organizaci zřízenou dnem 1. 1. 2012 městem Jihlava a přebírající činnost zrušené organizace kraje.
OŠMS navrhuje, aby movitý a nemovitý majetek, se kterým bude organizace hospodařit ke dni zrušení (svěřený majetek), daroval kraj městu.
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem zapsaným v k.ú. a obci Brtnice na LV 1006 a v k. ú. Koňkovice, obci Trpišovice na LV 476. Záměr darování nemovitostí zapsaných na LV 1006 týkající se budovy v části obce Brtnice, č.p. 430, jiná stavba, postavené na pozemku st. par. č. 533, pozemku st. par. č. 533, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1522 m2, pozemku par. č. 915/1 zahrada, o výměře 3092 m2, vše v k.ú. a obci Brtnice byl v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a usnesením rady kraje č. 1140/25/2009/RK ze dne 11. 8. 2009, zveřejněn na úřední desce krajského úřadu v termínu od 13. 8. 209 do 14. 9. 2009.
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem zapsaným na LV 476 a to s budovou bez čp/če, objekt bydlení, postavené na pozemku st. par. č. 52/1 a st. par. č. 52/2 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice. Pozemky pod stavbou st. par. č. 52/1 a st. par. č. 52/2 jsou ve vlastnictví ČR a příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha a organizace je užívá na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce. Záměr darování nemovitého majetku, tj. budovy bez čp/če, objekt bydlení, postavené na pozemku st. par. č. 52/1 a st. par. č. 52/2 bude v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce krajského úřadu.
Dále má organizace v hospodaření stavby v k.ú. Koňkovice a obci Trpišovice, dle GP na vyznačení budovy č. 238-67/2011 ze dne 2. 6. 2011, vyhotovený fy Ing. Pavel Pavlík, Geodetická kancelář, Jihlava, odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod dne 8. 6. 2011, který je obsahem materiálu
RK-27-2011-25, př. 6. GP byl vyhotoven mimo jiné z důvodu dodatečného povolení stavby umýváren na st. par. č. 167 a legalizace stavby skladu, suchého WC, tj. staveb které jsou součástí stanové základny umístněné na pozemku par. č. 603/7, ostatní plocha a pozemku par. č. 608/1, trvalý travní porost. Pozemek par. č. 608/1 je ve vlastnictví ČR a správě PF ČR, pozemek par. č. 603/7 je též ve vlastnictví ČR a dle Rozhodnutí Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu v Praze ze dne 20. 5. 2011, je převáděn ze správy Pozemkového fondu ČR do příslušnosti hospodaření ÚZSVM Praha. Užívání těchto pozemků bude řešeno smlouvou o výpůjčce příp. smlouvou nájemní, uzavíranou přímo organizací s PF ČR a ÚZSVM Praha. Po dokončení dodatečného stavebně správního řízení a provedení zápisu staveb v katastru nemovitostí dle GP na vyznačení budovy
č. 238-67/2011 ze dne 2. 6. 2011 v k.ú. Koňkovice a obci Trpišovice, bude zveřejnění záměru darování těchto staveb do vlastnictví města Jihlava předloženo dodatečně.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování budovy bez čp/če, objekt bydlení, postavené na pozemku st. par. č. 52/1 a st. par. č. 52/2 v k.ú. Koňkovice a obci Trpišovice., včetně součástí a příslušenství, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
OŠMS předkládá radě kraje návrh níže uvedených dokumentů:
S městem Jihlava (týkající se Domu dětí a mládeže Jihlava):
* smlouvy o převzetí vzdělávacích činností, materiál RK-27-2011-25, př. 1;
* rozhodnutí kraje o zrušení této příspěvkové organizace kraje, materiál
RK-27-2011-25, př. 2;
* darovací smlouvy týkající se darování movitého majetku, materiál RK-27-2011-25, př. 3 (tato smlouva je evidována v systému eDotace pod ID ZZ00158)
* smlouvy o převzetí práv a závazků, materiál RK-27-2011-25, př. 4;
* darovací smlouvy týkající se nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí a předaných k hospodaření Domu dětí a mládeže Jihlava dle materiálu RK-27-2011-25, př. 5.
StanoviskaOdbor informatiky
Darovací smlouva (materiál RK-27-2011-25, př. 3) je evidována v systému eDotace pod ID ZZ00158.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování budovy bez čp/če, objekt bydlení, postavené na pozemku st. par. č. 52/1 a st. par. č. 52/2 v k.ú. Koňkovice a obci Trpišovice., včetně součástí a příslušenství, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* zrušit příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Jihlava, dle materiálu
RK-27-2011-25, př. 2;
* uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu RK-27-2011-25, př. 1;
* uzavřít darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu RK-27-2011-25, př. 3;
* uzavřít smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu RK-27-2011-25, př. 4;
* převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Jihlava, IČO: xxxxxxxx, darovací smlouvou dle materiálu RK-27-2011-25, př. 5.
Odpovědnost OŠMS, EO, MO
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz