Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-17

RK-27-2011-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-27-2011-17
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu Třebíč, Cyrilometodějská 22
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 a jejich zprostředkování organizaci.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání (projekty EU peníze školám ) schválilo MŠMT dotaci Základní škole Třebíč, Cyrilometodějská 22 na financování způsobilých výdajů projektu v celkové výši 806 733 Kč.
MŠMT převedlo na účet kraje první zálohu v částce 484 039,80 Kč (60% předpokládaných výdajů projektu).
Návrh řešení Dle § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 484 039,80 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole Třebíč, Cyrilometodějská 22, IČO 47443936 o částku 484 039,80 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám .
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 484 039,80 Kč (ÚZ 33123) pro Základní školu Třebíč na realizaci projektu v rámci OP VK.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 484 039,80 Kč určenou pro Základní školu Třebíč, Cyrilometodějská 22;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole Třebíč, Cyrilometodějská 22, IČO 47443936 o částku 484 039,80 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-27-2011-17.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín srpen 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz