Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2016 - 24.05.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování kantýny
06Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
07Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
08Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2015
09Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na občerstvení pro dětské účastníky Dne IZS v Pelhřimově
10Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny
11Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání vzdělávací akce 16. urologické dny Kraje Vysočina
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
13Návrh na schválení projektového záměru - Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
14Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru na Regionální den Vysočiny v rámci festivalu Bernard fest 2016
16Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
17Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
18Návrh na provedení rozpočtového opatření - dopracování Aktualizace č. 3 ZÚR Kraje Vysočina
19Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
20Návrh na stanovení vyrovnávací platby (účelová dotace) z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací Kraje Vysočina
21Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
22Uzavření dodatků č. 1 k Nájemním smlouvám pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
23Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
24Vyplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. a obci Hodov
25Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
27Majetkoprávní příprava stavby II/405 Jihlava most ev. č. 405-001
28Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
29Veřejná zakázka na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
30Veřejná zakázka na služby: II/406 Telč - hr. kraje, PD
31Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
32Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
33Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
34Smlouva o spolupráci na základě Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
35Dotace pro Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Českých Budějovicích na rekonstrukci kabelových rozvodů NN zámku Jaroměřice nad Rokytnou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
36Návrh účasti Vysočina Tourism, p. o. na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
39Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
40Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany
43Návrh na schválení řádné účetní závěrky Základní školy Humpolec, Husova 391 za rok 2015
44Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
45Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
46Návrh na úpravu čerpání fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2016
47Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů a poskytnutí věcných a finančních darů
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz