Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-05

RK-18-2016-05.doc  RK-18-2016-05pr01.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-18-2016-05
NázevPodnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování kantýny
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, dále také nemocnice , požádala o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor o výměře 88,75 m2 umístěných v prvním nadzemním podlaží hlavní lůžkové budovy, která je součástí pozemku p. č. 1672/1, v k. ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov, zapsané na LV 4302.
V únoru 2016 skončila udržitelnost projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov , který byl spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod.
Nemocnice má předmětné nebytové prostory v nájmu od Kraje Vysočina na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina a nemocnicí dne 22. 9. 2009. Účelem podnájmu je provoz kantýny zejména pro pacienty a návštěvníky nemocnice. Návrh smlouvy o podnájmu předpokládá dobu trvání 10 let s možností opce na 5 let, úhrada za podnájem prostor činí 72 000 Kč bez DPH/rok, úhrada za užívání movitých věcí 18 000 Kč bez DPH/rok. Bližší podmínky podnájmu jsou uvedeny v materiálu RK-18-2016-05, př. 1.
Nemocnice v současné době provozuje kantýnu s neutrálním výsledkem a nemá v úmyslu investovat do obnovy materiálního vybavení. Dále v případě podnájmu ušetří mzdové prostředky za jednu zaměstnankyni. Z hlediska budoucího vývoje nemocnice považuje podnájem prostor za přínosný, i s ohledem na skutečnost, že potencionální podnájemce přislíbil rozšíření provozní doby i na víkendy. Možnost prodloužení otevírací doby a provoz kantýny o víkendu ve vlastní režii, je z důvodu nákladnosti přesčasové práce zaměstnanců pro nemocnici nevýhodný.
Navrhovaný záměr podnájmu nebytových prostor vyžaduje předchozí souhlas pronajímatele (zřizovatele).
Návrh řešení Uzavřením smlouvy o podnájmu nebude narušen chod nemocnice ani nebude znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu dle materiálu RK-18- 2016-05, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s návrhem řešení dle materiálu RK-18-2016-05.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu podle podmínek stanovených v materiálu RK-18-2016-05, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz