Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-09

RK-18-2016-09.doc  RK-18-2016-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-18-2016-09
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na občerstvení pro dětské účastníky Dne IZS v Pelhřimově
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále jen ZZS KV ) se aktivně účastní Dne integrovaného záchranného systému (dále jen IZS ). Akce se koná 24. 6. 2016 v Pelhřimově pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina. Jedná se o dětský den, v rámci kterého budou členové složek IZS prezentovat svoji činnost a vybavenost. Zdravotníci ZZS KV budou předvádět záchranu osoby s tématem Příběh z ulice. Bude připravena ukázka sanitního vozidla s plnou zdravotnickou a technickou výbavou. Na této akci se předpokládá vysoká účast dětí a ZZS KV by pro děti ráda připravila drobné občerstvení. Z tohoto důvodu se ředitelka ZZS KV obrátila na zřizovatele se žádostí o příspěvek na pokrytí nákladů na občerstvení určené pro účastníky dětského dne.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním občerstvení pro dětské účastníky Dne IZS v Pelhřimově ve výši 5 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.
Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.
Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01551-14 (materiál RK-18-2016-09, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 5 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 5 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených se zajištěním občerstvení pro dětské účastníky Dne IZS v Pelhřimově;
ukládá
ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 6. 2016.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz