Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-06

RK-18-2016-06.doc  RK-18-2016-06pr01.xls
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-18-2016-06
NázevVyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla
do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, a článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100 000 Kč, podala Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodů a způsobu vyřazení, je obsažena v materiálu RK-18-2016-06, př. 1.
Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z 28. dubna 2016 a navrhuje jeho vyřazení:
- desinfektor Getinge, rok pořízení 2005, pořizovací cena 117 756 Kč, zůstatková cena 53 350 Kč;
- přístroj ozařovací, rok pořízení 1990 pořizovací cena 301 010 Kč, zůstatková cena
0 Kč.
Desinfektor Getinge získala nemocnice na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK nákupem od Kraje Vysočina, proto není účetně zcela odepsaný.
Ozařovací přístroj získala nemocnice bezúplatným převodem od zřizovatele dne 1. června 2009.
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27 odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Technický stav a stáří majetku neumožňuje jeho další používání, na základě odborných posudků byly všechny položky shledány jako nevyhovující, nefunkční a neopravitelné, proto nebyly nabídnuty ostatním příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina v aplikaci Nepotřebný majetek na Portále PO. Ředitel nemocnice jej navrhuje po vyřazení zlikvidovat odbornou firmou.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-18-2016-06, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
a navrženým způsobem likvidace dle materiálu RK-18-2016-06, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 3. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz