Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-37

RK-18-2016-37.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-18-2016-37
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci (dále také jen Muzeum ).
Muzeu byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 v rámci programu Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. Rozhodnutím Ministerstva kultury MK 29492/2016 OMG na realizaci projektu Výstava k 700. výročí narození Karla IV. ve výši 39 000 Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu ve výši 39 000 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Muzeum o částku 39 000 Kč, na realizaci projektu;
* současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 39 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury ve výši 39 000 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci projektu v rámci programu Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. (ÚZ 34070).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci programu Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. ve výši 39 000 Kč na realizaci projektu Výstava k 700. výročí narození Karla IV. ;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 39 000 Kč určenou na realizaci projektu Výstava k 700. výročí narození Karla IV.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz