Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-38

RK-18-2016-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-18-2016-38
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě (dále také jen Galerii ).
Galerii byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 v rámci programu Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. Rozhodnutím Ministerstva kultury MK 29238/2016 OMG na realizaci projektu Karel IV. 1316-2016 ve výši 49 000 Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Galerii ve výši 49 000 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Galerii o částku 49 000 Kč, na realizaci projektu;
* současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 49 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury ve výši 49 000 Kč, určené pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na realizaci projektu v rámci programu Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. (ÚZ 34070).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programu Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. ve výši 49 000 Kč na realizaci projektu Karel IV. 1316-2016 ;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 49 000 Kč určenou na realizaci projektu Karel IV. 1316-2016 .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz