Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-13

RK-18-2016-13.doc  RK-18-2016-13pr01.doc  RK-18-2016-13pr02.xls  RK-18-2016-13pr03.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-18-2016-13
NázevNávrh na schválení projektového záměru - Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice ) v současné době plánuje a připravuje projektový záměr Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava (dále jen Projekt ) dle materiálu RK-18-2016-13, př. 1. Cílem projektu je obnova a modernizace zastaralého přístrojového vybavení v rámci oborů návazné péče, která se přímo váže k péči v Komplexním onkologickém, Kradiovaskulárním, Iktovém a Onkogynekologickém centru Nemocnice se spádovou oblastí 506 tis. obyvatel. Větším využitím moderních metod lze docílit snížení zátěže pacientů, zkrácení doby hospitalizace a snížení ekonomických nákladů.
Jedná se o modernizaci a obnovu lůžkového fondu, laboratorních, diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž fyzické i morální opotřebení neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče. Seznam vybavení zahrnovaného do Projektu včetně předpokládané pořizovací ceny rozdělený do jednotlivých etap je uveden v materiálu RK-18-2016-13, př. 2. Nemocnice by z vlastních zdrojů nebyla schopna realizovat nákup uvedeného vybavení potřebného pro zajištění stávajícího rozsahu poskytovaných zdravotních služeb.
Projekt bude předložen v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.
Celkové předpokládané výdaje Projektu (investiční) jsou ve výši 99 mil. Kč. Podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů Projektu. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů Nemocnice.
Začátek realizace Projektu je plánován na září 2016 a ukončen má být v prosinci 2017.
Nemocnice požádala o schválení Projektu a zajištění jeho finančního krytí (předfinancování) zápůjčkou z rozpočtu kraje. Nemocnice předložila v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 radě kraje projektovou fiši dle materiálu RK-18-2016-13, př. 3.
Návrh řešení Na základě předložené žádosti Nemocnice odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit projektový záměr v souladu s materiály RK-18-2016-13, př. 1, RK-18-2016-13, př. 2 a RK-18-2016-13, př. 3 a doporučit zastupitelstvu kraje souhlasit s realizací Projektu a schválit:
* finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat Projekt v celkové výši 99 mil. Kč poskytnutím zápůjčky z rozpočtu kraje, včetně závazku průběžné úhrady nákladů Projektu tak, aby kryly postupně nabíhající náklady předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného regionálního operačního programu za předpokladu, že bude Projekt schválen a doporučen k financování (poskytnutí dotace).
V případě schválení Projektu (doporučení k poskytnutí dotace) bude potřeba schválit smlouvu o zápůjčce pro Nemocnici, a to na předfinancování celkových výdajů Projektu a zabezpečit návratnost poskytnutých finančních prostředků po platbách z Integrovaného regionálního operačního programu - tato pravomoc je v působnosti zastupitelstva.
StanoviskaGrémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický:
Jedná se o projekt na dovybavení a obnovení lůžkového fondu, laboratorních, diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků v Nemocnici se spoluúčastí zdrojů z EU (IROP). Závazek kraje ve výši 99 mil. Kč na předfinancování projektu bude třeba řešit zapojením Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, případně cizími zdroji.
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému projektovému záměru.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálů
RK-18-2016-13, př. 1, RK-18-2016-13, př. 2 a RK-18-2016-13, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* souhlasit s realizací plánovaného projektu Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu;
* schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava v souladu s materiály RK-18-2016-13, př. 1, RK-18-2016-13, př. 2 a RK-18-2016-13, př. 3 předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 99 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz