Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-29

RK-18-2016-29.doc  RK-18-2016-29pr01.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-18-2016-29
NázevVeřejná zakázka na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPřipravovaný předmět zadávacího řízení řeší rekonstrukci silnice II/379, která je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Rekonstrukce bude provedena v úseku vymezeném pasportním staničením sil. II/379 od km 1,995 po km 4,529. Uvedené práce budou realizovány v roce 2016 a dokončeny v roce 2017. S ohledem na celkovou předpokládanou hodnotu budoucí veřejné zakázky je nutno na zakázku II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 nahlížet jako na významnou veřejnou zakázku ve smyslu § 16a zákona. Dle ust. § 156 odst. 5 zákona je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky schválení Odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem kraje. Ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) ukládá zadavateli povinnost vypracovat a následně na profilu zadavatele uveřejnit Odůvodnění veřejné zakázky obsahující popis účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele a stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky, vypracované v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky je obsaženo v materiálu RK-18-2016-29, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 schválit Odůvodnění veřejné zakázky v rozsahu materiálu RK-18-2016-29, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 v rozsahu materiálu RK-18-2016-29, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz