Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-08

RK-18-2016-08.doc  RK-18-2016-08pr01.xls  RK-18-2016-08pr02.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-18-2016-08
NázevNávrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2015
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále také zdravotnické PO ) za rok 2015 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška ).
V průběhu dubna 2016 předložily zdravotnické PO v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky a čl. 15 Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č. 14/15 (dále jen pravidla ), podklady ke schválení řádné účetní závěrky.
Kompletní účetní závěrky společně se zprávou o činnosti a o plnění úkolů zdravotnických PO jsou k dispozici na Portále příspěvkových organizací Kraje Vysočina v aplikaci Účetní závěrky na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zaverky_rada/zobraz.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví provedl kontrolu dokumentů předložených zdravotnickými PO a navrhuje, aby rada kraje schválila řádnou účetní závěrku zdravotnických PO zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2015 pro každou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz a výsledek hospodaření včetně jeho rozdělení dle materiálu RK-18-2016-08, př. 1.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.
Dále je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě kraje vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě.
Radě kraje se dále navrhuje vzít na vědomí předložené zprávy o činnosti a o plnění úkolů zdravotnických PO dle materiálu RK-18-2016-08. př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2015 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz;
* výsledek hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2015 včetně převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu dle materiálu RK-18-2016-08, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina provést příděly do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 a následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-18-2016-08, př. 1;
bere na vědomí
zprávy o činnosti a o plnění úkolů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-18-2016-08, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz