Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 18/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2016, které se konalo dne 24. 5. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2016
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 24. 5. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2016
 2. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování kantýny
 6. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 7. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 8. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2015
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na občerstvení pro dětské účastníky Dne IZS v Pelhřimově
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání vzdělávací akce 16. urologické dny Kraje Vysočina
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
 13. Návrh na schválení projektového záměru - Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
 14. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru na Regionální den Vysočiny v rámci festivalu Bernard fest 2016
 16. Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
 17. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dopracování Aktualizace č. 3 ZÚR Kraje Vysočina
 19. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 20. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (účelová dotace) z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací Kraje Vysočina
 21. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 22. Uzavření dodatků č. 1 k Nájemním smlouvám pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
 23. Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
 24. Vyplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. a obci Hodov
 25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 26. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 27. Majetkoprávní příprava stavby II/405 Jihlava most ev. č. 405-001
 28. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
 29. Veřejná zakázka na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
 30. Veřejná zakázka na služby: II/406 Telč - hr. kraje, PD
 31. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
 32. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
 33. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 34. Smlouva o spolupráci na základě Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
 35. Dotace pro Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Českých Budějovicích na rekonstrukci kabelových rozvodů NN zámku Jaroměřice nad Rokytnou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 36. Návrh účasti Vysočina Tourism, p. o. na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
 39. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany
 43. Návrh na schválení řádné účetní závěrky Základní školy Humpolec, Husova 391 za rok 2015
 44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
 45. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
 46. Návrh na úpravu čerpání fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2016
 47. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů a poskytnutí věcných a finančních darů
 48. Rozprava členů rady

Usnesení 0907/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 – 04 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0908/18/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2016-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 3. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-02.doc, RK-18-2016-02, př. 1

03. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0909/18/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2016-03, př. 1
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 3. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-03.doc, RK-18-2016-03, př. 1

04. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0910/18/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-18-2016-04, př. 1, RK-18-2016-04, př. 2 a RK-18-2016-04, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 3. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-04.doc, RK-18-2016-04, př. 1, RK-18-2016-04, př. 2, RK-18-2016-04, př. 3

05. Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování kantýny
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0911/18/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu podle podmínek stanovených v materiálu RK-18-2016-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-05.doc, RK-18-2016-05, př. 1

06. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0912/18/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-18-2016-06, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a navrženým způsobem likvidace dle materiálu RK-18-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 3. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-06.doc, RK-18-2016-06, př. 1

07. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace investičních záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0913/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2016-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-07.doc, RK-18-2016-07, př. 1

08. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2015
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0914/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2015 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz;
 • výsledek hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2015 včetně převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu dle materiálu RK-18-2016-08, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina provést příděly do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 a následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-18-2016-08, př. 1;
bere na vědomí
zprávy o činnosti a o plnění úkolů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-18-2016-08, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-08.doc, RK-18-2016-08, př. 1, RK-18-2016-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na občerstvení pro dětské účastníky Dne IZS v Pelhřimově
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0915/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 5 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 5 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených se zajištěním občerstvení pro dětské účastníky Dne IZS v Pelhřimově;
ukládá
ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 6. 2016.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-09.doc, RK-18-2016-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.
Rada kraje materiál projednala a po krátké diskuzi doporučila materiál k dopracování. S. Měrtlová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-10.doc, RK-18-2016-10, př. 1, RK-18-2016-10, př. 2, RK-18-2016-10, př. 3

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání vzdělávací akce 16. urologické dny Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh poskytnutí příspěvku na podporu pořádání výše uvedené vzdělávací akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0916/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 50 000 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním vzdělávací akce 16. urologické dny Kraje Vysočina;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 6. 2016.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-11.doc, RK-18-2016-11, př. 1, RK-18-2016-11, př. 2, RK-18-2016-11, př. 3, RK-18-2016-11, př. 4, RK-18-2016-11, př. 5

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0917/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26 994 095,64 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 26 994 634,34 Kč ze zvláštního účtu projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-12.doc, RK-18-2016-12, př. 1, RK-18-2016-12, př. 2

13. Návrh na schválení projektového záměru - Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení projektový záměr Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0918/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-18-2016-13, př. 1, RK-18-2016-13, př. 2 a RK-18-2016-13, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • souhlasit s realizací plánovaného projektu Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu;
 • schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava v souladu s materiály RK-18-2016-13, př. 1, RK-18-2016-13, př. 2 a RK-18-2016-13, př. 3 předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 99 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-13.doc, RK-18-2016-13, př. 1, RK-18-2016-13, př. 2, RK-18-2016-13, př. 3

14. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o projektových záměrech Nemocnice Třebíč a Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0919/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2016-14, př. 2;
 • projektový záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2016-14, př. 3.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 24. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-14.doc, RK-18-2016-14, př. 1, RK-18-2016-14, př. 2, RK-18-2016-14, př. 3

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru na Regionální den Vysočiny v rámci festivalu Bernard fest 2016
J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0920/18/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809, dle materiálu RK-18-2016-15, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti v kultuře o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-15.doc, RK-18-2016-15, př. 1, RK-18-2016-15, př. 2, RK-18-2016-15, př. 3

16. Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o plánovaném předložení Ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0921/18/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložení Ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2016-16, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-16.doc, RK-18-2016-16, př. 1

17. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0922/18/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-18-2016-17, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-18-2016-17, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2016-17, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-18-2016-17, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2016-17, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-17.doc, RK-18-2016-17, př. 1, RK-18-2016-17, př. 2, RK-18-2016-17, př. 3, RK-18-2016-17, př. 4, RK-18-2016-17, př. 5, RK-18-2016-17, př. 6

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dopracování Aktualizace č. 3 ZÚR Kraje Vysočina
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Územní plánování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0923/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Územní plánování, § 3635 - Územní plánování o částku 85 910 Kč při současném snížení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 85 910 Kč určenou na úhradu dopracování dokumentace Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-18.doc

19. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0924/18/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2016-19, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 10. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-19.doc, RK-18-2016-19, př. 1

20. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (účelová dotace) z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0925/18/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výpočet vyrovnávací platby (účelové dotace) poskytnuté příspěvkovým organizacím formou příspěvku na provoz ze zvláštního účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. dle materiálu RK-18-2016-20, př. 1;
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 073 051 Kč dle materiálu RK-18-2016-20, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití Příspěvku na provoz z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. dle materiálu RK-18-2016-20, př. 3;
 • pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-18-2016-20, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-20.doc, RK-18-2016-20, př. 1, RK-18-2016-20, př. 2, RK-18-2016-20, př. 3, RK-18-2016-20, př. 4, RK-18-2016-20, př. 5

L. Joukl navrhl projednání bodů 21 – 23, 25 - 28 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0926/18/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálu RK-18-2016-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-21.doc, RK-18-2016-21, př. 1, RK-18-2016-21, př. 2

22. Uzavření dodatků č. 1 k Nájemním smlouvám pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
Usnesení 0927/18/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky pozemků Dodatky č. 1 k uzavřeným nájemním smlouvám na pozemky v katastrálním území Dolní Bobrová potřebnými pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole v rozsahu dle materiálu RK-18-2016-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-22.doc, RK-18-2016-22, př. 1, RK-18-2016-22, př. 2, RK-18-2016-22, př. 3

23. Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
Usnesení 0928/18/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-23.doc, RK-18-2016-23, př. 1, RK-18-2016-23, př. 2, RK-18-2016-23, př. 3

25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0929/18/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2016-25, př. 1 a RK-18-2016-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-25.doc, RK-18-2016-25, př. 1, RK-18-2016-25, př. 2

26. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0930/18/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-18-2016-26, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-18-2016-26, př. 1;
 • zveřejnit záměry darování částí pozemků dle materiálu RK-18-2016-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-26.doc, RK-18-2016-26, př. 1

27. Majetkoprávní příprava stavby II/405 Jihlava most ev. č. 405-001
Usnesení 0931/18/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-27.doc, RK-18-2016-27, př. 1, RK-18-2016-27, př. 2

28. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
Usnesení 0932/18/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-28.doc, RK-18-2016-28, př. 1, RK-18-2016-28, př. 1a, RK-18-2016-28, př. 2, RK-18-2016-28, př. 3, RK-18-2016-28, př. 4, RK-18-2016-28, př. 5

24. Vyplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. a obci Hodov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0933/18/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-24.doc, RK-18-2016-24, př. 1

29. Veřejná zakázka na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje s Odůvodněním výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0934/18/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 v rozsahu materiálu RK-18-2016-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-29.doc, RK-18-2016-29, př. 1

30. Veřejná zakázka na služby: II/406 Telč - hr. kraje, PD
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro akci „II/406 Telč – hr. kraje, PD“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0935/18/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky II/406 Telč - hr. kraje, PD formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-18-2016-30, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/406 Telč - hr. kraje, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-18-2016-30, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-30.doc, RK-18-2016-30, př. 1, RK-18-2016-30, př. 2, RK-18-2016-30, př. 3, RK-18-2016-30, př. 4

31. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0936/18/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblast Znojemska s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-18-2016-31, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-31.doc, RK-18-2016-31, př. 1

32. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje s žádostí Jihomoravského kraje o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0937/18/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v rozsahu linek:
 • 441 Moravský Krumlov - Jamolice - Dukovany
 • 442 Moravský Krumlov - Dolní Dubňany - Rouchovany - Hrotovice
 • 812 Znojmo - Plaveč - Běhařovice - Tavíkovice - Rouchovany - Dukovany
 • 814 Znojmo - Hluboké Mašůvky - Jevišovice - Slatina - Biskupice-Pulkov.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-32.doc, RK-18-2016-32, př. 1

33. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložila radě kraje ke schválení monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0938/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálů RK-18-2016-33, př. 1, RK-18-2016-33, př. 2 a RK-18-2016-33, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-18-2016-33, př. 1, RK-18-2016-33, př. 2 a RK-18-2016-33, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-33.doc, RK-18-2016-33, př. 1, RK-18-2016-33, př. 2, RK-18-2016-33, př. 3

34. Smlouva o spolupráci na základě Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti marketingu a vzájemné propagace mezi Krajem Vysočina a spolkem „SE.S.TA“, z. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0939/18/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-18-2016-34, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-34.doc, RK-18-2016-34, př. 1, RK-18-2016-34, př. 2, RK-18-2016-34, př. 3

35. Dotace pro Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Českých Budějovicích na rekonstrukci kabelových rozvodů NN zámku Jaroměřice nad Rokytnou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0940/18/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout Národnímu památkovému ústavu, územní památkové správě v Českých Budějovicích dotaci ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu Jaroměřice nad Rokytnou, zámek dle materiálu RK-18-2016-35, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2016-35, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-35.doc, RK-18-2016-35, př. 1, RK-18-2016-35, př. 2, RK-18-2016-35, př. 3

36. Návrh účasti Vysočina Tourism, p. o. na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, p. o., předložili radě kraje ke schválení návrh účasti Vysočina Tourism na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0941/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
účast Vysočina Tourism, p. o. na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017 dle materiálu RK-18-2016-36, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-36.doc, RK-18-2016-36, př. 1, RK-18-2016-36, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovala radu kraje o státní neinvestiční dotaci poskytnuté v rámci programu „Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV.“ Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0942/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci programu Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. ve výši 39 000 Kč na realizaci projektu Výstava k 700. výročí narození Karla IV.;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 39 000 Kč určenou na realizaci projektu Výstava k 700. výročí narození Karla IV.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0943/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programu Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. ve výši 49 000 Kč na realizaci projektu Karel IV. 1316-2016;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 49 000 Kč určenou na realizaci projektu Karel IV. 1316-2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-38.doc

39. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s žádostí ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0944/18/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, dle materiálu RK-18-2016-39, př. 1, a to na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 24. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-39.doc, RK-18-2016-39, př. 1

40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku kraje. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0945/18/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením trhacího stroje pořízeného v roce 1971, inventární číslo Z-SL-16, pořizovací cena 160 544 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-18-2016-40.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-40.doc

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0946/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 9 602 Kč dle materiálu RK-18-2016-41;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 9 602 Kč Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-41.doc

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0947/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců v roce 2016 ve výši 78 250 Kč dle materiálu RK-18-2016-42;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců v roce 2016 ve výši 78 250 Kč Základní škole Otakara Březiny, Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-42.doc

43. Návrh na schválení řádné účetní závěrky Základní školy Humpolec, Husova 391 za rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s výsledky hospodaření Základní školy Humpolec, Husova 391. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0948/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
odpovědnost: OŠMS, ředitelka Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-43.doc, RK-18-2016-43, př. 1, RK-18-2016-43, př. 2, RK-18-2016-43, př. 3, RK-18-2016-43, př. 4, RK-18-2016-43, př. 5

44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku užívaného Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0949/18/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením svinovacího lisu na kulaté balíky SL-09 pořízeného v roce 1988, inventární číslo 4-536-35, pořizovací cena 128 520,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč, sklízecí mlátičky E 512 pořízené v roce 1987, pořizovací cena 145 978,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč a frézky svislé FB 32 V pořízené v roce 1991, pořizovací cena 142 993,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-18-2016-44.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlé a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-44.doc

45. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh využití notebooků zapůjčených žákům v rámci projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ po dokončení jejich studia.
Rada kraje materiál projednala a po krátké diskuzi doporučila materiál k dopracování. K. Ubr doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-45.doc, RK-18-2016-45, př. 1

46. Návrh na úpravu čerpání fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy čerpání fondu investic Střední školy stavební Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0950/18/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou čerpání fondu investic Střední školy stavební Jihlava, IČO 60545267 na rok 2016 dle materiálů RK-18-2016-46, př. 1, RK-18-2016-46, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Jihlava
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-46.doc, RK-18-2016-46, př. 1, RK-18-2016-46, př. 2

47. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů a poskytnutí věcných a finančních darů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí věcných a finančních darů a návrhu realizace propagačních aktivit, zaměřených na podporu Roku řemesel a systémovou podporu polytechnického vzdělávání v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0951/18/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-18-2016-47, př. 1;
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2016-47.doc, RK-18-2016-47, př. 1, RK-18-2016-47, př. 2, RK-18-2016-47, př. 3, RK-18-2016-47, př. 4, RK-18-2016-47, př. 5

48. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 18/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 5. 2016, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fialová               ……...……………………………………


RNDr. Marie Kružíková        …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2016 dne 24. 5. 2016.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 25. 5. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz