Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-18

RK-18-2016-18.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-18-2016-18
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dopracování Aktualizace č. 3 ZÚR Kraje Vysočina
Zpracoval J. Strejček, P. Průža
Předkládá J. Strejček
Počet příloh
Popis problémuNa základě podkladu, který byl poskytnut odborem dopravy a silničního hospodářství, zadal odbor územního plánování a stavebního řádu zpracování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále A3 ZÚR KV), která se zabývá silničními obchvaty 3 obcí v Kraji Vysočina (Jihlava, Velký Beranov, Okříšky).
Dokumentace byla zpracována a projednána s dotčenými orgány a obcemi v rámci společného jednání . Následně byla dokumentace upravena podle připomínek z tohoto jednání a připravena pro uskutečnění veřejného projednání .
V této fázi byla objevena překážka ve formě vydaného územního rozhodnutí pro soustavu rybníků na území Velkého Beranova, která zásadně narušila průběh koridoru pro plánovaný silniční obchvat. Bylo tedy třeba urychleně připravit jinou trasu obchvatu a její koridor zanést do již hotové dokumentace A3 ZÚR KV. Projektant této aktualizace velmi operativně zapracoval nový koridor do dokumentace a připravil i její tištěnou podobu nutnou pro veřejné projednání. Dokumentace A3 ZÚR KV byla následně úředně vyvěšena, aby mohla být veřejně projednána 15. 6. 2016. Toto je nezbytný předpoklad pro možnost vydání A3 ZÚR KV jako opatření obecné povahy 13. 9. 2016 při posledním jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina v tomto volebním období.
Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá v rozpočtu Kraje Vysočina v kapitole Územní plánování finančně pokrytou částku 85 910 Kč (částka dle dodatku smlouvy včetně DPH) pro dopracování dokumentace.
Návrh řešení Dle ODSH je možno použít prostředky z kapitoly Doprava, ze které jsou hrazeny i ostatní projektové práce na silničních obchvatech Jihlavy, Velkého Beranova a Okříšek. Řešením by tedy bylo schválit rozpočtové opatření, kterým by byla navýšena kapitola Územní plánování, § 3635 - Územní plánování (položka 6119) o částku 85 910 Kč při současném snížení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o stejnou částku na úhradu dopracování A3 ZÚR KV.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním usnesení.
Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Územní plánování, § 3635 - Územní plánování o částku 85 910 Kč při současném snížení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 85 910 Kč určenou na úhradu dopracování dokumentace Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Odpovědnost OÚPSŘ
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz